Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo upravený zákon o sociálnom poistení. Novela, ktorú schválila vláda, prináša viaceré dôležité zmeny, týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorú sme predlžili až na 6 mesiacov, zavedenia elektronickej PN, ale venujú sa aj úprave československých dôchodkov, či súčasného poberania dôchodku a dočasnej práceneschopnosti (DPN).

Predlžujeme ochrannú lehotu pre tehotné ženy

Meníme dĺžku 8 mesačnej ochrannej lehoty pre tehotné ženy. Kým doteraz bola platná podmienka, že musela otehotnieť ešte počas pracovného pomeru, teraz však môže otehotnieť do 6 mesiacov od jeho ukončenia Zaužívané 8 mesačné obdobie kedy má žena istotu, že nestratí nárok na sociálne dávky, sa tak predlžuje o 6 mesiacov. Cieľom úpravy je garantovať istotu materskej, alebo tehotenského príspevku pre ženu, ktorá otehotnela v období 180 dní od ukončenia nemocenského poistenia. Táto úprava bude platná od 1. januára 2023.

Meníme obdobia, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti

Z dôvodu zamedzenia situácií, pri ktorých vzniká priestor pre špekulatívne konania s cieľom získať výhody a zároveň neplatiť poistné, vznikla potreba upraviť zohľadňovanie období, ktoré sa hodnotia na vznik nároku na materské, dôchodkové dávky a dávku v nezamestnanosti.

Po novom sa nebudú na tento účel započítavať obdobia, v ktorých zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské. Rozhodujúce je reálne platenie poistného a z tohto dôvodu sa aj vymeriavací základ vo výške 0 eur budeme považovať za absenciu vymeriavacieho základu.

Najviac to pocítia pracovníci, ktorí vykonávajú svoju prácu s dlhými prestávkami bez príjmu. Po novom im bude do obdobia hodnoteného na vznik nároku na dávky započítane iba obdobie, kedy môžu vykázať príjem.

Prinášame bezhotovostnú platbu odvodov

Modernizácia platby odvodov do Sociálnej poisťovne pomôže eliminovať nebezpečenstvo krádeže, možnosť výskytu chýb pri počítaní, možnosť výskytu falošných peňazí v obehu, dodatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti (trezory, ozbrojená ochrana), možnosť šírenia ochorení, potreba osobného kontaktu a pod.

Ľudia budú môcť využiť na zaplatenie sociálnych odvodov bezhotovostný prevod na účet Sociálnej poisťovne, alebo hotovostný vklad vo svojej banke a na pošte.

Zavádzame elektronické potvrdzovanie dočasnej pracovnej neschopnosti ( ePN )

Prinášame dlho očakávanú zmenu pri potvrdzovaní dočasnej práceneschopnosti. Už v roku 2022 bude môcť lekár potvrdiť PN elektronickou formou, ktorá významne zníži administratívne zaťaženie poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zamestnávateľov ako aj Sociálnej poisťovne. Táto možnosť nahradí v súčasnosti používane 5- dielne tlačivo, čím zaručuje aj oveľa ekologickejší spôsob a zároveň poistencom odpadá povinnosť priniesť zamestnávateľovi vypísane tlačivo osobne.

Národné centrum zdravotníckych informácií zabezpečí prenos údajov o PN od ošetrujúceho lekára do informačného systému Sociálnej poisťovne a v prípade, ak ide o zamestnanca bude tento údaj o PN automaticky zaslaný zamestnávateľovi. Poistenec bude informovaný o stave konania prostredníctvom SMS notifikácií, alebo prostredníctvom individuálneho účtu poistenca v SP.

Pre uľahčenie prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania o PN ,V tomto systéme bude súčasne platiť papierová a elektronická forma PN. Lekár bude môcť vystavovať elektronické alebo papierové potvrdenia o PN až do 31.marca 2023.

Zmena vyplácania krátkodobých dávok sociálneho poistenia

Umožníme poukazovať krátkodobé dávky sociálneho poistenia (nemocenské a dávku v nezamestnanosti) aj na iný účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa, resp. jeho manžela/manželky. Táto úprava nadobudne účinnosť už 1. apríla 2022.

Každý žiadateľ si tak môže určiť ľubovoľný účet a jednoducho ho zapísať do žiadosti. Po novom už nebude potrebné dokladovať čestné vyhlásenie pri výbere iného účtu.

Súbežne vyplácanie dôchodkovej dávky a PN

Doposiaľ dôchodca nemohol požiadať o vyplácanie dôchodkových dávok, pokiaľ bol v zamestnaní vedený ako dočasne práceneschopný, avšak opačný súbeh dávok bol možný.

Po novom upravujeme možnosť požiadať si o dôchodkovú dávku, aj v prípade ak poistenec poberá náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti. Cieľom tejto úpravy je zrovnoprávniť poberateľov a odstrániť diskrimináciu.

Československé dôchodky sa zmenia

Upravujeme spôsob výpočtu sumy starobného dôchodku poistencov, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok pred 1. januárom 2004 a zároveň získali pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré poskytuje starobný dôchodok Česká republika. V mnohých prípadoch poistencovi tento nárok nevznikol, alebo nebol vyplatený a poberal tak iba čiastkový dôchodok od Slovenskej republiky.

Suma starobného dôchodku týchto poistencov sa bude po novom určovať podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a to v celej dĺžke. Výška dôchodku sa vypočíta z celého obdobia dôchodkového poistenia (vrátane československého obdobia).Touto úpravou zabránime prepadu ľudí pod hranicu chudoby, kvôli nespravodlivému vyplácaniu dôchodkových dávok.

Garancia výsluhových dôchodkov

V záujme zabezpečenia právnej istoty pre vojakov a policajtov, zavádzame aby nárok na čiastkový starobný dôchodok zo systému sociálneho poistenia mali aj poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí nesplnili podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia.

Novela zabezpečuje, aby bol poberateľom výsluhových dôchodkov zhodnotený celkový počet rokov obdobia dôchodkového poistenia získaného v dôchodkovom systéme Slovenskej republiky, ktorým je nielen systém dôchodkového poistenia vykonávaný Sociálnou poisťovňou, ale aj osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov.

Napríklad pre poberateľov výsluhového dôchodku, ktorí pracovali aj v inom zamestnaní (mimo služby), umožníme súbežné poberanie výsluhového dôchodku v plnej výške a poberanie čiastkového dôchodku za odpracované roky mimo služby.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.