Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Všetky zákony rezortu práce prešli v parlamente do druhého čítania

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Národná rada SR v prvom čítaní schválila všetky zákony, ktoré predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, zákon o inšpekcii v sociálnych veciach, otcovská dovolenka aj vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Zákon o profesionálnych náhradných rodičoch navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené všetky potreby dieťaťa. Prvoradým pri navrhovaní podmienok výkonu tohto povolania je zohľadnenie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Zákon upraví aj mzdové nároky profesionálneho náhradného rodiča. Napríklad, paušálny príplatok pri starostlivosti o jedno dieťa sa zvýši zo 100 na 171 eur. Zvýši sa aj príplatok za počet detí a za zdravotne znevýhodnené dieťa. Nový zákon tiež zohľadní počet detí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), o ktoré sa náhradní rodičia starajú. Súčasný stav tento fakt nezohľadňoval. Napríklad, príplatok za dve deti s ŤZP bude 342 eur. Tlačovú správu nájdete TU .

Nový zákon ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o inšpekcii v sociálnych veciach má priniesť efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti.

Návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych veciach rezort práce vytvára úplne novú právnu úpravu správneho dozoru v oblasti sociálnych vecí. Inšpekciu v sociálnych veciach bude vykonávať ministerstvo prostredníctvom novovytvoreného špecializovaného útvaru inšpekcie v sociálnych veciach. Pracovať bude na základe nestrannosti, objektivity, samostatnosti, transparentnosti a nezávislosti s cieľom zefektívnenia výkonu dozoru a skvalitnenia poskytovanej pomoci. Novovytvorený útvar inšpekcie by mal mať postupne do roku 2024 celkovo 180 zamestnancov, ktorí budú pôsobiť vo všetkých regiónoch. Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU .

Novela Zákonníka práce prináša dva týždne plateného voľna pre otcov aj keď matka poberá súčasne materské alebo rodičovský príspevok. Novelu pripravilo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako transpozíciu EÚ smerníc do právneho poriadku SR. Cieľom je podpora rovnomernejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom už v ranom veku detí, čo najskôr po narodení.

Nárok na materské si po novom budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia (t.j. súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky). V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie (napr. 28 týždňov) nároku na materské iného poistenca (otca) môže rozdeliť na dve obdobia poberania materského (napr. 2 týždne a 26 týždňov pri starostlivosti o jedno dieťa). Ďalšie informácie nájdete v tlačovej správe TU .

Cieľom vládneho návrhu zákona o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím je vytvárať inkluzívnejšiu spoločnosť a uľahčiť nezávislý život osobám so zdravotným postihnutím tým, že sa zvýši dostupnosť výrobkov i služieb na vnútornom trhu a zlepší prístupnosť informácií.

Vládnym návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) (2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb). Návrh zákona bol zaradený do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022.

Transpozíciou smernice sa prispeje k napĺňaniu záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý ukladá zmluvným stranám prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, k informáciám a komunikácii vrátane informačných a komunikačných technológií a systémov, ako aj k ďalším prostriedkom a službám dostupným alebo poskytovaným verejnosti.

Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá kontroluje plnenie požiadaviek na prístupnosť a povinností poskytovateľa služby, prešetruje podnety týkajúce sa nesúladu služby s požiadavkami na prístupnosť služby a koná vo veci správnych deliktov.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.