Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce a EU-OSHA spoločne za znižovanie záťaže na pracovisku

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

Približne traja z piatich zamestnancov v rámci krajín Európskej únie uvádzajú, že trpia poškodeniami podporno-pohybového aparátu súvisiacimi s prácou. Ide o poškodenia telových štruktúr, ako sú svaly, kĺby a šľachy, ktoré sú zapríčinené alebo zhoršované prácou alebo vplyvmi bezprostredného pracovného prostredia. Tieto môžu mať mimoriadne negatívny vplyv na kvalitu života a práceschopnosť jednotlivcov a patria medzi najčastejšie príčiny zdravotných postihnutí, dočasnej pracovnej neschopnosti ako aj predčasného odchodu do dôchodku. Okrem toho majú aj významný dopad pre zamestnávateľov a ekonomiky štátov, ktorý sa odhadom pohybuje v miliardách eur.

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Výborom vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) v tejto súvislosti rozbieha 15. marca 2022 kontroly na slovenských pracoviskách s cieľom znižovať záťaž na pracovisku v rámci inšpekčnej časti kampane Zdravé pracoviská.

Inšpektori práce z ôsmich krajských inšpektorátov práce budú až do polovice mája vykonávať inšpekcie práce na pracoviskách v oblasti dopravy a služieb kuriérov, skladových a pomocných činností v doprave, ako aj výroby potravín a nápojov a stavebníctva. Účelom mimoriadnych kontrol bude predovšetkým prevencia porúch podporno-pohybovej sústavy zamestnancov pri výkone práce s cieľom zlepšenia ergonomických podmienok na pracoviskách.

Cieľom kampane je okrem iného rozšíriť znalosti inšpektorov práce o problémoch súvisiacich s vývojom porúch podporno–pohybovej sústavy a o spôsoboch, ako znížiť rizikové faktory výskytu týchto porúch pri práci a tiež napomôcť tomu, aby mali zamestnanci v EÚ rovnakú úroveň BOZP a aby mali podniky rovnaké podmienky hospodárskej súťaže.

Výkon inšpekcie práce bude prebiehať prednostne v subjektoch, kde sú zamestnané ženy aj muži a sústredí sa na riziká vedúce k poškodeniam podporno-pohybovej sústavy v dôsledku vykonávania opakujúcej sa práce, práce vo vynútených/nevhodných statických/dynamických polohách a pri ručnej manipulácii s bremenami.

Pri výkone inšpekcie práce budú inšpektori práce zamestnávateľom i zamestnancom poskytovať poradenstvo, vrátane distribúcie materiálov ku kampani vypracovaných agentúrou EU-OSHA v spolupráci s pracovnou skupinou SLIC.

Výbor SLIC vedie v členských štátoch kampaň zameranú na kontrolu a presadzovanie opatrení v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy. Svojim členom poskytuje rôzne zdroje na pomoc pri realizácii kampane, v ktorej hrá dôležitú úlohu hodnotenie rizík. Kampaň výboru SLIC zameraná na znižovanie záťaže na pracovisku koncom roka 2022 vyvrcholí zverejnením správ o kontrolách a presadzovaní opatrení v rôznych členských štátoch.

Viac informácií o spoločnej iniciatíve SLIC a EU-OSHA nájdete na webovom sídle Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, alebo aj na stránkach venovaných priamo kampani Zdravé pracoviská znižujú záťaž.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.