Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Odvetvia redukovali počty zamestnancov, ale až v polovici z nich v júni vzrástli okrem nominálnych miezd aj mzdy reálne

Väčšina sledovaných odvetví zápasila aj v júni s poklesom zamestnanosti, viac zamestnancov ako pred rokom mali len 3 z 10 mesačne sledovaných odvetví. Výrazný rast nominálnych miezd sa premietol aj do rastu reálnych miezd. Až v polovici vykazovaných odvetví mzdy odolali inflácii a zamestnanci zarobili viac ako vlani.

Pokles zamestnanosti1) v slovenskom hospodárstve pokračoval aj v mesiaci jún 2023. Medziročný pokles sa prejavil až v 7 z 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Priemysel2), ako najväčšie zamestnávateľské odvetvie, redukoval počty zamestnancov mierne, a to o 0,2 %. Zamestnanosť v tomto odvetví sa znižuje dlhodobo už 16 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Najvýraznejší medziročný pokles zamestnanosti zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod. V oboch odvetviach pokles prekročil 3 %, pričom vo veľkoobchode klesá počet zamestnaných osôb už od začiatku roka. Pokles zamestnanosti od 1,5 % do 1,8 % sa prejavil v maloobchode, vybraných trhových službách a tiež v predaji a oprave motorových vozidiel.

Medziročný nárast počtu zamestnancov vykázali stavebníctvo o 1,7 %, informácie a komunikácia o 1,3 % a ubytovanie o 0,3 %.

V súhrne za 1. polrok 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil v 5 z 10 sledovaných odvetví, najviac v ubytovaní o 3,9 %, v stavebníctve o 2,5 % a v informáciách a komunikácii o 2,1 %. Naopak, zamestnanci ubudli vo vybraných trhových službách o 2,7 %, veľkoobchode o 2 %, doprave a skladovaní2) o 0,5 % a v priemysle2) o 0,4 %.

Medziročný vývoj priemernej mzdy

Nominálna mesačná mzda3) sa počas júna 2023 medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach ekonomiky. Mzdy vo väčšine z nich rástli dvojciferným tempom. Najvyšší rast, ktorý aktuálne predstavoval 15 %, si naďalej zachoval sektor ubytovania s priemernou mzdou 1 082 eur. Najnižšie tempo rastu miezd pod úrovňou 10 % bolo v doprave a skladovaní2) (v júni mzda dosiahla 1 297 eur) a informáciách a komunikácii (2 372 eur).

Negatívnemu vplyvu vysokej inflácie odolala v júni 2023 až polovica sledovaných odvetví. Reálne mzdy vzrástli najdynamickejšie v sektore ubytovanie, a to o 3,8 %, miernejšie rasty sa prejavili vo vybraných trhových službách (v júni na nominálnu hodnotu 1 440 eur)  v stavebníctve (1 044 eur)4), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (703 eur)4) a vo veľkoobchode (1 468 eur)4) . Naopak, pokles reálnych miezd pretrval v doprave a skladovaní2), v predaji a oprave vozidiel (1 394 eur)4) , ďalej v priemysle2) (1 515 eur)4) , maloobchode (1 071 eur)4) , a najvýraznejšie sa prejavil v odvetví informácie a komunikácia o 4,5 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (102 kB), alebo vo formáte PNG (101 kB).


Nominálne mesačné mzdy v súhrne za 1. polrok 2023 rástli vo všetkých odvetviach v rozsahu od 7 % v odvetví informácie a komunikácia až do 18,2 % v ubytovaní. Po zohľadnení vplyvu inflácie od začiatku roka rast reálnych miezd dosiahlo len ubytovanie o 4 % a mierny nárast miezd pocítili aj zamestnanci pracujúci v stavebníctve či v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. V ostatných odvetviach zamestnanci zarobili reálne menej ako v 1. polroku 2022. Pokles reálnych miezd sa najviac prejavil v informáciách a komunikácii o 5,8 %, o viac ako 3 % klesli mzdy v doprave a skladovaní2) a tiež v priemysle2).

V absolútnej hodnote najvyššie mzdy nad úrovňou 2 400 eur mesačne boli v informáciách a komunikácii, vo väčšine mesačne sledovaných odvetví priemerná mzda pohybovala od 1 046 eur  do 1 458 eur. Najnižšie mzdy v súhrne za 1. polrok 2023 pretrvali v stavebníctve (996 eur) a v činnosti reštaurácií a pohostinstiev (694 eur).

Štatistický úrad upozorňuje užívateľov, že spolu so zverejnením  údajov za jún 2023  revidoval mesačné údaje o počtoch zamestnancov a mzdách v odvetviach priemysel a doprava vrátane skladovania. Údaje boli revidované za predošlé obdobie od roku 2009 na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek.

 

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 2) údaje odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie boli aktuálne revidované od r. 2009 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek.
  • 3) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov
  • 4) mzdy v eurách sú uvedené v nominálnych hodnotách

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.