Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávanie utečencov z Ukrajiny

Kategória: Aktuality Zdroj: Národný inšpektorát práce

V tomto článku Vám priblížime aktuálny právny stav a možnosti zamestnávania utečencov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Zamestnávatelia na Slovensku by mali postupovať tak, aby pri zamestnávaní osôb nedošlo k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedené sa týka aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí môžu byť na území Slovenska zamestnaní po splnení určitých podmienok. V prípade aktuálnej situácie spôsobenej humanitárnou krízou v súvislosti s priamou vojenskou inváziou Ruskej federácie na zvrchovanom území Ukrajiny sa štátnych príslušníkov Ukrajiny týka napríklad status tzv. dočasného útočiska. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným, alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Uznesením č. 144 z 28. februára 2022 vláda SR schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2 zákona č.  480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, ktorý spôsobil hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky.

Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:

1.  manžel štátneho občana Ukrajiny,

2.  maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,

3.  rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny

Začiatok poskytovania dočasného útočiska sa určuje na deň 1. marca 2022.

Skončenie poskytovania dočasného útočiska sa určuje do 31. decembra 2022, ak vláda nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení (Uznesením bude možné predčasne skončiť poskytovanie dočasného útočiska v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Na druhej strane, ak budú pretrvávať dôvody na poskytovanie dočasného útočiska, je možné ho predĺžiť, a to aj opakovane).

V súlade s ust. § 23a ods. 1 písm. k) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o službách zamestnanosti“) zamestnávateľ môže zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko.

Pre štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému ministerstvo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko sa používa pojem odídenec. V prípade poskytnutia dočasného útočiska sa štátni príslušníci tretích krajín preukazujú dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC".

V prípade získania postavenia odídenca tieto osoby získavajú legitímny právny titul, na základe ktorého sa môžu zamestnať na území Slovenskej republiky.

Treba tiež zdôrazniť, že zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári (informačná karta) poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnaní, najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.