Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia a oznamovanie analytických údajov Sociálnej poisťovni – príklady

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia majú od nového roku novú povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni analytické údaje za všetkých zamestnancov. Ak má jeden zamestnanec u zamestnávateľa viac právnych vzťahov (napr. pracovnú zmluva a zároveň aj dohodu o vykonaní práce), zamestnávateľ oznamuje analytické údaje za každý právny vzťah osobitne.   

1. Ak zamestnávateľ prihlásil zamestnanca do registra poistencov pred 1. januárom 2023 a ich poistenie trvá aj po 31. decembri 2022, zamestnávateľ má povinnosť oznámiť tri analytické údaje, a to číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, štatistického číselníka okresov a štatistického číselníka obcí, dohodnutý rozsah týždenného pracovného času a číselný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce, na Registračnom liste FO - zmena v termíne podania Mesačného výkazu/Výkazu poistného za mesiac január 2023.

2. Ak právny vzťah zamestnanca vznikol už v tomto roku, t. j. v roku 2023, zamestnávateľ uvádza tieto tri analytické údaje (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času, druh vykonávanej práce) na tlačive Registračný list FO – prihláška, ktorý má povinnosť zaslať do Sociálnej poisťovne pred vznikom sociálneho poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca

3. Ak nastane u zamestnanca zmena analytických údajov (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času alebo dohodnutý druh vykonávanej práce), túto zmenu nahlasuje zamestnávateľ prostredníctvom tlačiva Registračný list FO - zmena.

Zamestnávateľ oznamuje tieto zmeny najneskôr v lehote, v ktorej má povinnosť podať najbližšie podávané tlačivo, ktorým je Mesačný výkaz alebo Registračný list FO – zmena, ktorým je zamestnávateľ povinný nahlásiť Sociálnej poisťovni aj iné zmeny, ako je zmena analytických údajov (napr. zamestnávateľ nahlasuje zmenu adresy zamestnanca, ktorý nemá pobyt v SR a popri tom nahlási aj zmenu analytických údajov) alebo Výkaz poistného (ďalej len „tlačivo“). Ak nastane zmena analytického údaju (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času alebo dohodnutý druh vykonávanej práce) v januári 2023, zamestnávateľ nahlasuje túto zmenu na Registračnom liste FO – zmena v termíne podania Mesačného výkaze/Výkazu poistného  za mesiac január 2023.

4. Ak nastane zmena analytického údaju v posledný deň lehoty na podanie tlačiva (Mesačného výkazu alebo Výkazu poistného alebo Registračného list FO), zamestnávateľ oznamuje zmenu analytických údajov až do konca lehoty podania najbližšieho tlačiva (Mesačného výkazu alebo Výkazu poistného alebo Registračného list FO).

Príklad:

Zamestnancovi sa zmenil rozsah pracovného času  dňa 10. júla 2023. Zamestnávateľ má splatnosť poistného 10. dňa kalendárneho mesiaca, t. j. do tohto dňa má aj povinnosť zaslať tlačivo Mesačný výkaz. Zamestnávateľ zasiela zmenu analytického údaju - rozsah pracovného času  v lehote podania najbližšieho tlačiva, ktorým je Mesačný výkaz, t. j. do 10. augusta 2023.   

5. Ak nastane zmena jedného analytického údaju (miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času alebo dohodnutý druh vykonávanej práce) dva alebo viackrát do lehoty podania najbližšieho tlačiva, zamestnávať oznamuje len poslednú aktuálnu zmenu v čase podania najbližšieho tlačiva.

Príklad:

Zamestnancovi sa zmenilo miesto výkonu práce 1. a taktiež aj 22. marca 2023. Zamestnávateľ má najbližšiu lehotu na podanie tlačiva, ktorým je Mesačný výkaz do 31. marca  2023, tak do tohto dátumu zašle aj Registračný list FO - zmena, v ktorom uvedie zmenu miesta výkonu práce, ktorá nastala 22. marca 2023, t .j. k 31. marcu 2023 je aktuálna.

Sociálna poisťovňa taktiež pripomína zamestnávateľom, že sú povinní uviesť na Mesačnom výkaze/Výkaze poistného počet hodín, ktorý zodpovedá vymeriavaciemu základu za kalendárny mesiac.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.