Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia môžu zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach jednoduchšie

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo nový zoznam nedostatkových povolaní. Na týchto pracovných pozíciách môžu zamestnávatelia uplatniť zrýchlený režim zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Navyše novelizáciou zákona o službách zamestnanosti môžu zamestnávatelia od 1. januára tohto roka zamestnávať cudzincov v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch. Touto legislatívnou úpravou reaguje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na požiadavky zamestnávateľov.

Podľa zákona o službách zamestnanosti zverejňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily za kalendárny štvrťrok. Dlhodobý nedostatok pracovníkov Slovensko eviduje najmä v zdravotníckych profesiách, IT sektore, či kamiónovej doprave. Nie je tu perspektíva na naplnenie potrieb trhu práce zo strany domáceho obyvateľstva. Preto je v záujme hospodárskeho rastu Slovenskej republiky žiadúce, aby nedostatkové profesie obsadila pracovná sila zo zahraničia.

Zoznam nedostatkových povolaní slúži na zrýchlené administratívne konanie pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín. Pre výkon nedostatkových zamestnaní vydá príslušný úrad práce potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce. Do januára 2023 platila podmienka, že miesto výkonu práce muselo byť v okrese s nižšou ako 5 %-nou mierou nezamestnanosti. Keďže nedostatkové profesie často nie je možné obsadiť vhodným uchádzačom ani v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti, túto podmienku novela zákona o službách zamestnanosti zrušila. V praxi to znamená, že zamestnávateľ môže zamestnať cudzinca v nedostatkových povolaniach vo všetkých okresoch, ak takýmto postupom zamestná najviac 30 % zamestnaných štátnych príslušníkov tretej krajiny. Počas rozhodovania o ich pobyte môžu už u zamestnávateľa pracovať za účelom ich zaškolenia, a to na predĺžené obdobie 8 týždňov.

V prípade, ak si bude chcieť cudzinec obnoviť pobyt, aby mohol vykonávať tú istú prácu, nebude sa už vykonávať test trhu práce. To znamená, že zamestnávateľ nebude musieť nahlásiť pracovné miesto 20 dní vopred, postačuje jeho nahlásenie najneskôr v deň podania žiadosti o obnovu pobytu. Navyše tento zamestnanec bude môcť vykonávať svoju prácu aj počas obdobia rozhodovania o jeho žiadosti. Táto úprava umožní udržať pracovnú silu v rovnakom zamestnaní, čo je žiadúce v nedostatkových povolaniach.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny štvrťročne aktualizuje zoznam nedostatkových povolaní a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.

Najaktuálnejší zoznam, publikovaný tento týždeň môžete nájsť na stránke: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=806803


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.