Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám do 21. júla oznámi, či a aké máte odvodové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Nemusia sa obávať - Sociálna poisťovňa im už tradične do 21. júla 2023 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla. Oznámenia im Sociálna poisťovňa pošle automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú.

Ktorých živnostníkov sa zmeny v odvodoch týkajú a čo sa z oznámení dozvedia

Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvý raz SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8. augusta 2023 (za mesiac júl 2023). Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2023.

Netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2022 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 23. októbra 2023 a novo určené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2023 (za mesiac október).

Komu vzniká/zaniká sociálne poistenie

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2023 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2022 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 266 eur (čiže mali príjem 7 266,01 eura a viac), za rok 2022 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2023 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmuTým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 266 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. júna 2023 im povinné sociálne poistenie zaniká.

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2023 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 605,50 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 200,72 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 164,39 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2023 je 8 477,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 2 810,11 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 301,49 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

V roku 2022 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 195 362 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 155 818 z nich (čo predstavuje 80 %). Za posledných päť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.