Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Živnostníci a SZČO: Sociálna poisťovňa vám do 22. júla 2024 oznámi, či a aké máte odvodové povinnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

Na väčšinu živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čakajú v lete zmeny, ktoré súvisia s ich odvodovými povinnosťami voči Sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa im do 22. júla 2024 sama oznámi vznik, trvanie alebo zánik povinného sociálneho poistenia a výšku ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich bude vzťahovať od 1. júla 2024. Tieto oznámenia Sociálna poisťovňa bude posielať automaticky, živnostníci a ostatné SZČO nemusia o nič žiadať. Informácie dostanú písomne alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie.

Ktorých živnostníkov sa zmeny v odvodoch týkajú a čo sa z oznámení dozvedia

Z oznámenia Sociálnej poisťovne sa živnostníci dozvedia všetky potrebné informácie o výške ich vymeriavacieho základu na platenie poistného, o výške poistného na sociálne poistenie, vrátane informácie o dátume splatnosti a spôsobu úhrady poistného. Prvýkrát SZČO zaplatia poistné v novourčenej výške do 8. augusta 2024 (za mesiac júl 2024). Týka sa to živnostníkov a ostatných SZČO, ktoré podali daňové priznanie v riadnom termíne, teda do 31. marca 2024.

Uvedené sa netýka SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie za kalendárny rok 2023 v predĺženej lehote – tým Sociálna poisťovňa informácie o vzniku, pokračovaní alebo zániku povinného sociálneho poistenia oznámi do 21. októbra 2024 a novourčené poistné následne prvý raz zaplatia do 8. novembra 2024 (za mesiac október 2024).

Komu vzniká/zaniká sociálne poistenie

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2024 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2023 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7 824 eur (čiže mali príjem 7 824,01 eura a viac), za rok 2023 nemali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a zároveň majú k 1. júlu 2024 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti. Ak SZČO nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, povinné poistenie SZČO jej vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmuTým SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7 824 eur, povinné sociálne poistenie nevzniká, resp. 30. júna 2024 im povinné sociálne poistenie zaniká.

Minimálna a maximálna výška poistného

V kalendárnom roku 2024 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 652 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 216,13 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 177,01 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

Maximálny mesačný vymeriavací základ pre SZČO v kalendárnom roku 2024 je 9 128 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 3 025,93 eura (pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné 2 478,25 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie).

V roku 2023 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 201 384 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 160 132 z nich (čo predstavuje 80 %). Maximálnu sumu poistného platilo 290 živnostníkov a SZČO. Za posledných šesť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.

Sociálna poisťovňa pre SZČO aj tento rok pripravila užitočnú pomôcku – Kalkulačku na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. 7. 2024.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.