Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zjednodušené podmienky uľahčia ľuďom z Ukrajiny prístup k sociálnym službám

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR nariadením vlády SR dočasne upravuje podmienky v oblasti sociálnych služieb, ktoré odídencom z Ukrajiny uľahčia prístup k sociálnym službám. Návrh nariadenia už schválila vláda. Dočasná úprava reaguje na prílev cudzincov na Slovensko z dôvodu pretrvávajúceho konfliktu na Ukrajine s cieľom, aby poskytovatelia sociálnych služieb mohli procesne zabezpečiť potrebnú pomoc a starostlivosť v našom systéme sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny.

Rozšírenie okruhu prijímateľov sociálnej služby

Nariadenie dočasne upravuje okruh prijímateľov sociálnych služieb – rozširuje sa aj o žiadateľov o udelenie azylu, o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo dočasného útočiska, teda osoby s osobitnou ochranou. Týka sa to aj osôb, ktorým už bol tento status udelený.

Viac možností na poskytovania sociálnych služieb a ubytovanie

Osoby prichádzajúce z Ukrajiny sa „automaticky“ považujú odkázané na poskytovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a podpory rodiny s deťmi. Osobám s osobitnou ochranou sa zároveň umožňuje poskytovať sociálnu službu v nocľahárni počas celého dňa, a tiež týždenná pobytová forma sociálnej služby v zariadení aj počas dní pracovného pokoja.

Zároveň, poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou (pri splnení stanovených podmienok) môžu poskytovať osobám s osobitnou ochranou prechodné ubytovanie.

Viac miest pre deti v jasliach

Maximálny počet detí, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov (v tzv. jasliach) sa zvyšuje o 10% (ak ide o deti, ktoré sú osobou s osobitnou ochranou).

Zjednodušenie podmienok pri konaní o odkázanosti a posudzovaní príjmu

Na účely konania o odkázanosti osôb s osobitnou ochranou na sociálnu službu sa zjednodušujú podmienky výkonu posudkovej činnosti. Pri konaní o odkázanosti sa miestna príslušnosť obce alebo vyššieho územného celku spravuje tým miestom, kde sa táto osoba zdržiava. Na účely určenia výšky úhrady za sociálnu službu môžu osoby s osobitnou ochranou doklady o príjme nahradiť čestným prehlásením o príjme.

Zjednodušenie preukazovania bezúhonnosti a ľahší prístup k práci opatrovateľa

Bezúhonnosť pre výkon pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb, môže osoba s osobitnou ochranou preukázať čestným vyhlásením. Nariadenie upravuje kvalifikačné predpoklady pre výkon práce opatrovateľa v sociálnych službách, vrátane osôb s osobitnou ochranou. Zaškoliť nového zamestnanca, ktorý nespĺňa stanovené kvalifikačné predpoklady môže kvalifikovaný opatrovateľ, ktorý už v zariadení pracuje, a ktorý bude dohliadať na pracovný výkon nového zamestnanca. Ak osoba s osobitnou ochranou preukáže čestným prehlásením, že kvalifikačné predpoklady spĺňa, zaškolenie absolvovať nemusí.

Odpustenie lehôt

Nariadenie vlády umožňuje spočívanie lehôt a odpustenie zmeškaných lehôt v správnych konaniach v oblasti sociálnych služieb, ak nie je zo strany účastníka konania alebo správneho orgánu objektívne možné, alebo je sťažené zabezpečiť podklady na vydanie rozhodnutia alebo vykonanie úkonu v rámci konania.

V zmysle zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z.z.) majú ľudia prichádzajúci z Ukrajiny, ktorí spĺňajú podmienky poskytovania konkrétneho druhu sociálnej služby (napr. odkázanosť, ohrozenie zdravia, nezabezpečené základné životné potreby apod.), rovnaké práva ako prijímatelia sociálnych služieb, či už so štátnym občianstvom SR, resp. občanov s registrovaným pobytom na území SR alebo iného členského štátu EÚ. Rovnako sa na nich vzťahujú aj podmienky platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky financovania poskytovanej sociálnej služby z verejných zdrojov.

Nariadenie vlády SR nadobudne účinnosť dňom jeho vyhlásenia.

Ďalšie informácie o pomoci pre odídencov z Ukrajiny:

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny - MPSVR SR (gov.sk)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.