Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu

Kategória: Aktuality Zdroj: portál MPSVaR

Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Dňa 1. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zároveň sa zvyšuje suma životného minima na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 174/2020 Z. z. o úprave súm životného minima. S účinnosťou od 1. júla 2020 sa mení aj výška peňažného príspevku na opatrovanie, a to Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 170/2020 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Dňa 24. júna 2020 vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní schválila nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Uvedenými právnymi predpismi boli prijaté viaceré zmeny, ktoré sú platné od 1. júla 2020.

Zmeny súvisiace so sumou životného minima
Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sa zvýšila na 214,83 € mesačne. V tejto nadväznosti sa zvyšujú aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu nasledovne:

Pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zohľadňuje príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (vychádzajúc z príjmu spoločne posudzovaných osôb) a pri jednotlivých príspevkoch sú ustanovené hranice ochrany príjmu vo forme násobkov sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Z tohto dôvodu uvádzame prehľad násobkov:

 

Peňažný príspevok na opatrovanie
Pre poberateľov v „produktívnom veku“ je tzv. základná výška peňažného príspevku na opatrovanie:

  • 476,74 € mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „osoba s ŤZP“)
  • 634,06 € mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP

Pri poberateľoch v produktívnom veku sa už nebude poskytovať príspevok v nižšej výške z dôvodu, že opatrovanej osobe s ŤZP je poskytovaná ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Pre poberateľov, ktorí poberajú dôchodok (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok), je výška peňažného príspevku na opatrovanie:

  • 238,37 € mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
  • 317, 03 € mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP
  • 209,77 € mesačne pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje ambulantná sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne
  • 294,84 € mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb s ŤZP, ktorým sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne
  • 307,52 € mesačne pri opatrovaní viacerých osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná sociálna služba viac ako 20 hodín týždenne.

Pri peňažnom príspevku na opatrovanie sa zrušilo znižovanie príspevku v prípade hospitalizácie opatrovanej osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti presahujúcej 30 dní, a to bez ohľadu na to, či poberateľ príspevku sprevádza osobu s ŤZP v zdravotníckom zariadení. Táto zmena sa týka tak poberateľov v produktívnom veku ako aj poberateľov, ktorým je poskytovaný dôchodok.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
Na účely tohto príspevku sa podmienka využívania osobného motorového vozidla na prepravu na vzdelávacie aktivity považuje za automaticky splnenú vtedy, ak má osoba s ŤZP určený individuálny študijný plán, t.j. ak má rozhodnutím riaditeľa školy schválené individuálne vzdelávanie a jeho rozsah.

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia
Tento peňažný príspevok je možné poskytovať aj tým osobám s ŤZP, ktorým sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Podmienkou je, že osoba s ŤZP má chronický stav, pri ktorom dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility alebo používa technicky náročnú pomôcku spôsobujúcu uvedené opotrebovanie. Zoznam chronických stavov a technicky náročných pomôcok je ustanovený v prílohe č. 7 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

Prílohy zákona
Boli zmenené viaceré prílohy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu - č. 3, 7 a 18, týkajúce sa posúdenia osôb s Autizmom vrátane Aspergerovho syndrómu.

Príloha č. 3 – na účely určovania miery funkčnej poruchy pri poruchách psychického vývoja detí (poruchy hyperkinetické, poruchy správania atď.), pervazívne vývinové poruchy (napr. autizmus) sa pri komplexnej poruche príkladmo doplnilo postihnutie Aspergerov syndróm.

Príloha č. 7 – osoby s ŤZP postihnuté autizmom vrátane Aspergerovho syndrómu budú považované za odkázané na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia.

Príloha č. 18 - zoznam zdravotných postihnutí na účely parkovacieho preukazu sa príkladmo doplnil o autizmus a Aspergerov syndróm.

Poskytovanie peňažného príspevku na prepravu počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením Covid 19 - ZMENA

Peňažný príspevok na prepravu
Vzhľadom na uvoľnenie opatrení súvisiacich so zamedzením šírenia ochorenia Covid-19 sa od 1. júla 2020 poskytuje peňažný príspevok na prepravu opäť výlučne za podmienok ustanovených zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. To znamená, že príspevok už nie je možné poskytovať v paušálnej výške bez predkladania dokladov. Za mesiac júl 2020 budú poberatelia príspevku opäť predkladať doklady o výdavkoch na prepravu príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a príspevok sa poskytne štandardným spôsobom.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.