Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny pri poskytovaní pandemickej OČR

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR

Národná rada SR včera schválila novelu zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá upravuje nárok na pandemické ošetrovné. Zmenami chceme zjednotiť podmienky poskytovania pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov po spustení riadneho výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v novom školskom roku. Novela nadobudne účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, čo očakávame v najbližších dňoch.

Novela zákona o sociálnom poistení reflektuje potrebu jednoznačného ustanovenia podmienok nároku na pandemické ošetrovné v školskom roku 2020/2021, t. j. zjednotenie podmienok pre poskytovanie pandemickej OČR rodičom škôlkarov a školákov a odstránenie prípadných interpretačných nezrovnalostí v súvislosti s nárokom na túto dávku v čase riadne prebiehajúceho vyučovania.

Po novom tak nebudú mať možnosť poberať ošetrovné už ani rodičia škôlkarov, ktorí v čase neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení nechajú deti doma z obavy o ich zdravie. Svojvoľná neúčasť dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese by predstavovala porušenie školského zákona (neplnenie povinnej školskej dochádzky). Odporúčame preto rodičom škôlkarov, aby sa pripravili na ukončenie čerpania pandemického ošetrovného.

Rodičia detí do 11 roku veku, resp. do 18. roku veku v prípade detí s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, však budú mať naďalej nárok poberať pandemickú OČR, ak bude škôlka, škola alebo jej časť (konkrétne triedy) uzatvorená príslušným orgánom (napr. riaditeľom , RÚVZ).

Nárok na pandemické ošetrovné zostáva zachovaný aj v prípade rodinných príslušníkov (zákonom určených), ktorí zabezpečujú starostlivosť o príbuzného, ktorému sa neposkytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb (do ktorých patria napr. aj jasle) z dôvodu obavy o jeho zdravie.

Rodičom, ktorým zanikol nárok na rodičovský príspevok v marci 2020 a neskôr, nemajú zamestnanie, do ktorého by sa vrátili a nemajú žiaden iný príjem, MPSVR SR predĺžilo poskytovanie rodičovského príspevku, ktorý budeme vyplácať do skončenia mimoriadnej situácie (resp. do nástupu do zamestnania).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.