Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny v oblasti sociálneho zabezpečenia v prípade výkonu telepráce od 1. júla 2023 - aktualizované

Kategória: Aktuality Autor/i: ACCACE/Martina Paprčková Tax Manager Zdroj: Accace

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uzatvorilo mnohostrannú Rámcovú dohodu týkajúcu sa aplikácie článku 16 Nariadenia (ES) č. 883/2004 v prípade cezhraničnej telepráce.

Na základe tejto dohody bolo stanovené výnimky z uplatniteľnej legislatívy podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004, ktoré budú udeľované osobám – zamestnancom signatárskeho štátu v prípade, ak pôjde o výkon telepráce v mieste bydliska zamestnanca v rozsahu menej ako 50 % pracovného času, a teda bude zachovaná príslušnosť k právnym predpisom v štáte sídla alebo miesta podnikania zamestnávateľa druhého signatárskeho štátu. Aj vo vzťahu k Rakúsku, s ktorým bola Rámcová dohoda podpísaná s účinnosťou od 1. júna 2023, sa bude uplatňovať mnohostranná Rámcová dohoda.

Multilateriálna Rámcová dohoda

Rámcovú dohodu k 7. júnu 2023 podpísali niektoré krajiny v rámci EÚ, ako napr. Nemecko, Rakúsko, Slovenská republika, Česko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Fínsko a Nórsko. Je predpoklad, že tento zoznam nie je konečný, a že k nej pribudnú ďalšie krajiny EÚ. Rámcová dohoda pre uvedené krajiny je účinná od 1. júla 2023.

Rámcová dohoda sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí:

 • majú bydlisko v jednom signatárskom štáte,
 • sú zamestnaní jedným alebo viacerými podnikmi alebo zamestnávateľmi, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania len v jednom signatárskom štáte,
 • pre tohto zamestnávateľa vykonávajú prácu tak v štáte, v ktorom sa nachádzajú jeho priestory alebo miesto podnikania, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, ako aj v štáte bydliska (telepráca),
 • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií, aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa,
 • vykonávajú podstatnú časť práce v štáte bydliska v rozsahu 25 % a menej ako 50 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda sa nevzťahuje na:

 • zamestnancov, ktorí obvykle vykonávajú inú činnosť ako cezhraničnú prácu na diaľku (teleprácu) v štáte bydliska,
 • zamestnancov, ktorí obvykle vykonávajú ďalšiu závislú činnosť v inom štáte ako je Slovensko a štát sídla zamestnávateľa,
 • samostatne zárobkovo činné osoby.

Udelenie výnimky

V zmysle rámcovej dohody môže zamestnanec, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky požiadať spolu so svojím zamestnávateľom o udelenie výnimky podľa článku 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004. V prípade zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky je potrebné podať na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. O uplatňovanie slovenskej legislatívy v danom prípade možno žiadať maximálne na dobu 3 rokov, s možnosťou opätovného podania novej žiadosti.

Nižšie uvádzame ilustratívny príklad bežnej situácie zamestnanca, ktorého zamestnávatelia by mali zbystriť pozornosť.

Príklad

Pán Peter je programátor. Pracuje na Slovensku a Rakúsku pre spoločnosť so sídlom na Slovensku. Žije v Rakúsku, odkiaľ vykonáva prácu na diaľku (teleprácu) pre slovenského zamestnávateľa v rozsahu 2 dní v týždni (40 %) a zvyšné 3 dni vykonáva prácu z kancelárie zamestnávateľa na Slovensku (60 %).

Keďže má bydlisko v Rakúsku a spĺňa požiadavku, že podstatná časť výkonu činnosti (viac ako 25% a menej ako 50%) je vykonávaná v Rakúsku, vzťahujú sa na ňu rakúske právne predpisy sociálneho zabezpečenia. V prípade, ak si však pán Peter želá podliehať slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, môže v zmysle rámcovej dohody požiadať o výnimku podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004. V takom prípade podá žiadosť na štruktúrovanom tlačive na adresu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Vyššie uvedený príklad slúži len na diskusiu. Keďže ide o nové pravidlá a v každej krajine EÚ/EHP sa môžu vyskytnúť rozdiely v ich uplatniteľnosti, vždy je potrebné posúdiť každý prípad osobitne. Ak situácia zamestnanca nespadá do rozsahu pôsobnosti mnohostrannej Rámcovej dohody, existuje celý rad ďalších riešení, ktoré možno ďalej preskúmať.

Rámcová dohoda s Rakúskom

Rámcová dohoda s Rakúskom nadobudla účinnosť dňa 1. júna 2023.

Dovoľujeme si však poznamenať, že mnohostranná Rámcová dohoda, ktorá je účinná od 1. júla 2023, už poskytuje priaznivejšie podmienky na udelenie výnimiek pre oblasť cezhraničnej telepráce.

Na koho sa vzťahuje rámcová dohoda s Rakúskom

Rámcová dohoda s Rakúskom sa aplikuje na zamestnancov, ktorí:

 • pravidelne vykonávajú prácu len pre jedného zamestnávateľa,
 • prácu vykonávajú v štáte, v ktorom sa nachádzajú priestory alebo miesto podnikania zamestnávateľa, kde sa obvykle vykonáva tá istá práca, ako aj v štáte ich bydliska (telepráca),
 • vykonávajú prácu prostredníctvom informačných technológií, aby zostalo zachované spojenie zamestnanca s pracovným prostredím zamestnávateľa (tzn. telepráca),
 • vykonávajú prácu zo štátu ich bydliska v rozsahu najviac 40 % celkového pracovného času.

Rámcová dohoda s Rakúskom sa naopak nevzťahuje na:

 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • zamestnancov, ktorí vykonávajú ďalšiu závislú činnosť alebo samostatnú zárobkovú činnosť,
 • osoby, ktoré sú v cezhraničnej situácii, ktorá sa týka iného štátu ako Rakúska a Slovenska.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.