Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zmeny v Zákonníku práce od 1. novembra sledujú predvídateľné pracovné podmienky a zosúladenie pracovného a súkromného života

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dva týždne plateného voľna pre čerstvých otcov, aj keď matka poberá materské alebo rodičovský príspevok, možnosť rodiča požiadať o prácu z domácnosti z dôvodu starostlivosti o dieťa, elektronické informovanie a vybavovanie žiadostí. Aj tieto praktické novinky pre zamestnancov prináša novela Zákonníka práce, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o transpozíciu smerníc Európskej únie, ktoré sa sústredia na transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a lepšie zosúladenie ich rodinného a pracovného života.

Nový typ dávky „otcovské“ po splnení zákonných podmienok budú môcť otcovia poberať najviac 14 kalendárnych dní v období šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu do skončenia otcovskej dovolenky, a to bez ohľadu na to, či súbežne poberá matka materské alebo rodičovský príspevok. V prípade, ak je dieťa alebo matka s dieťaťom v tomto období hospitalizovaní, toto obdobie sa predlžuje o obdobie hospitalizácie. Novela tým sleduje zabezpečenie podmienok pre vytvorenie puta medzi otcom a dieťaťom v ranom veku detí a rovnomernejšie rozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi a osobami s opatrovateľskými povinnosťami.

Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života je v Zákonníku práce okrem iného vyjadrená aj právom zamestnanca požiadať o vhodnú úpravu pracovného času alebo kratší pracovný čas z dôvodu starostlivosti o dieťa. Novela toto právo doplňuje o možnosť rodičov starajúcich sa o dieťa do určitého veku požiadať o prácu z domu na účel starostlivosti o dieťa, pričom zamestnávateľ sa žiadosťou musí zaoberať a prípadné zamietnutie musí zdôvodniť písomne.

Medzi ďalšie novinky, ktoré prináša novela Zákonníka práce, patrí právo žiadať o stabilnejšiu formu práceprávo žiadať o prácu na neurčitý čas (ak zamestnanec má pracovnú zmluvu na určitú dobu) alebo na plný úväzok (ak zamestnanec má pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas).

Novelizácia taktiež upravuje maximálnu dĺžku skúšobnej doby pri zamestnancovi s pracovným pomerom na určitú dobu, ak ide o časovo kratšie pracovné pomery. Rovnako novela zlepšuje pravidlá pri oslovovaní zamestnancov odborovou organizáciou a informovaní o svojej činnosti na pracoviskách osobitne v kontexte pracovísk, kde sa pracuje z domu.

Okrem výhod pre zamestnancov, novela zníži administratívnu záťaž pre zamestnávateľov, keďže po novom už nebude potrebné uzatvárať so zamestnancami dohodu o zrážke zo mzdy v prípadoch ako sú nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie, zavádza sa možnosť poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania a odpovedí na žiadosti zamestnanca zamestnávateľom, ak zamestnávateľ musí odpovedať písomne, nielen v papierovej forme, ale aj elektronicky.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.