Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Poskytovanie stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2022

V príspevku sa venujeme problematike poskytovania stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022. Odpovieme na časté otázky spojené s touto problematikou a poskytneme príklady účtovania stravovacích poukážok, ako aj príspevku na stravovanie.

Podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce") majú obce a rozpočtové a príspevkové organizácie (ďalej len "zamestnávateľ") povinnosť zabezpečovať svojim zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemajú voči zamestnancom:

  • ktorí boli vyslaní na pracovnú cestu, okrem zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny,
  • ktorým poskytuje účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie (ďalej len "finančný príspevok na stravovanie").

Stravovanie pre svojich zamestnancov zamestnávateľ zabezpečí:

a) poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení,
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo

b) zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby.

Zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytne finančný príspevok na stravovanie, ak:

  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
  • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo poskytnutím stravovacích poukážok,
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo tele­prácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo ak by stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo poskytnutím stravovacích poukážok bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Okrem týchto zákonných prípadov, keď zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Zamestnávateľ má povinnosť prispievať na stravovanie zamestnancovi v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestovných náhradách").

Účtovanie poskytnutia stravovacích poukážok

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách.

Cena jedla = hodnota stravovacej poukážky

5 €

Príspevok od zamestnávateľa – obce – min. 55 % z ceny jedla

2,75 €

Príspevok zo sociálneho fondu

1 €

Úhrada zamestnanca

1,25 €

Stravovacie poukážky môžu mať papierovú a elektronickú formu. Stravovacie poukážky v papierovej forme predstavujú z účtovného hľadiska ceniny. V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") sa ceniny oceňujú ich menovitou hodnotou. Podľa § 25 ods. 6 písm. c) zákona o účtovníctve sa menovitou hodnotou rozumie cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch alebo ceninách. Nákup stravovacích poukážok účtovná jednotka účtuje v ich menovitej hodnote vyznačenej na stravovacej poukážke bez ohľadu na prípadné zľavy a provízie poskytnuté sprostredkovateľom stravovacej služby.

Výdaj stravovacích poukážok zamestnancom sa účtuje na ťarchu účtu 527 - Zákonné sociálne náklady v sume podľa Zákonníka práce, účtu 472 - Záväzky zo sociálneho fondu, v sume akou zamestnávateľ prispieva zo sociálneho fondu, účtu 335 - Pohľadávky voči zamestnancom v sume, v akej prispieva zamestnanec so súvzťažným zápisom v prospech účtu 213 - Ceniny v okamihu odovzdania stravných lístkov zamestnancovi.

Prípadná odmena (provízia) dodávateľovi sa účtuje v prospech účtu 321 - Dodávatelia a na ťarchu účtu 518 - Ostatné služby.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnancom stravovacie poukážky, potom sa tento výdavok klasifikuje na podpoložke 637014 Stravovanie - patrí sem nákup stravovacích poukážok pre vlastných zamestnancov.

Príklad č. 1

Obec nakúpila stravovacie poukážky v počte 1 000 k

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.