Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

COVID-19 a pracovné právo

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

V dôsledku šírenia vírusu COVID-19 vláda SR postupne prijala viaceré epidemiologické opatrenia na zníženie počtu nakazených. Boli prijaté opatrenia, ktoré zahŕňajú zatvorenie sociálnych, kultúrnych zariadení a obmedzenie väčšiny prevádzok. Maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach je zakázaný od 16. 3. 2020. Zatvorené sú školy a školské zariadenia. Prijaté epidemiologické opatrenia však majú zásadné pracovnoprávne dôsledky. Článok zachytáva rozličné právne situácie, ktoré nastávajú vo vzťahoch zamestnávateľov a zamestnancov a analyzuje možnosti ich riešenia z hľadiska pracovného práva.

V mimoriadnej situácii sa právna úprava dynamiky vyvíja v skrátených legislatívnych konaniach. Z uvedených dôvodov v článku prezentované závery vyplývajú z právnej úpravy účinnej ku dňu jeho spracovania, t. j. k 7. 4. 2020.

Relevantná právna úprava, ktorú treba zohľadniť je:

  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“);
  • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“);
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyv z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
  • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“);
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“);

Zamestnanec v karanténe

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 18. 3. 2020 sa nariadila povinná 14-dňová karanténa všetkým osobám, ktoré sa od 13. 3. 2020 vrátili zo zahraničia na Slovensko a všetkým osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Povinná karanténa sa môže týkať aj ďalších osôb, u ktorých je podozrenie nákazy. Karanténu musí potvrdiť ošetrujúci lekár.

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne zamestnanec má kontaktovať lekára telefonicky a ak lekár uzná potrebu karantény, vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

U nemocensky poistených osôb je nárok na príslušné dávky rovnako ako v prípade PN. Ak ide o zamestnanca, prvých 10 kalendárnych dní má nárok na náhradu príjmu pri PN od zamestnávateľa a od 11. dňa má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení karantény, najneskôr uplynutím 52. týždňa odo dňa nariadenia karantény. Výška náhrady príjmu je prvé tri dni 25 % denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“). Od štvrtého do desiateho dňa je náhrada príjmu vo výške 55 % DVZ. Uvedené sadzby môžu byť vyššie (až do výšky 80 % DVZ) podľa dohody v kolektívnej zmluve. Od jedenásteho dňa karantény má zamestnanec nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vo výške 55 % DVZ.

S účinnosťou od 27. 3. 2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z., podľa ktorej:

„Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,50) vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Na zamestnanca podľa prvej vety sa ustanovenie § 37 ods. 2 nepoužije.“

Podľa § 2 ods. 1 písm. m) zákona o ochrane verejného zdravia: izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia“.

Podľa § 2 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane verejného zdravia karanténne opatrenia sú karanténa, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad“.

Výška nemocenského je 55 % DVZ, ktoré bude vyplácať Sociálna poisťovňa od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

Zamestnanec je povinný zamestnávateľa informovať bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci z dôvodu potvrdenej karantény (§ 144 ods. 2 Zákonníka práce).

V prípade, že zamestnancovi je nariadená karanténa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na dobu karantény pracovné voľno. Ide o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca (§ 141 ods. 1 Zákonníka práce).

Zamestnanec, ktorý sa stará o dieťa

Pre rodiča dieťaťa vo veku do 10 rokov (10 + 364 dní), ktorý z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa nemôže v tomto období vykonávať prácu, ide podľa § 141 ods. 1 Zákonníka práce o dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi voľno bez náhrady mzdy na čas, kedy je škola uzavretá.

Zamestnancovi na základe potvrdenia pediatra vzniká nárok na ošetrovné. Ošetrovné vo výške 55 % DVZ poskytuje Sociálna poisťovňa v zmysle zákona najviac za 10 kalendárnych dní. Zamestnávateľ je povinný túto neprítomnosť zamestnanca v práci ospravedlniť.

Novelou zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z. sa menia aj podmienky nároku na ošetrovné podľa § 293er ods. 3 zákona o sociálnom poistení:

„V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec

  1. osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
  2. splnil podmienky nároku na ošetrovné  podľa § 39 ods. 1 písm. b),
  3. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu.“

Podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o so

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.