Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Lehota na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti sa posúva

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Daňové subjekty dostanú oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30. júna tohto roka namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022. Lehoty na zaslanie oznámenia o indexe a na zverejnenie zoznamu sa posúvajú na základe nedávno schválenej novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorá novelizovala aj daňový poriadok. Po novom bude index daňovej spoľahlivosti verejný, transparentný a hodnotiť sa bude aj plnenie ekonomických ukazovateľov.

Lehota na zaslanie oznámení o indexe daňovej spoľahlivosti sa predĺžila. Namiesto pôvodného termínu 28. februára 2022 ho finančná správa daňovým subjektom zašle najneskôr do 30. júna tohto roka. Dôvodom je nedávno prijatá novela zákona o finančnej kontrole a audite, v rámci ktorej bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa novelizoval aj daňový poriadok a ktorý lehotu na zaslanie oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti posunul. Upravil sa aj dátum zverejnenia zoznamu daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti , a to najneskôr do 30. septembra 2022.

Hodnoteniu zo strany finančnej správy nepodliehajú všetky daňové subjekty, ale len tie, ktoré sú podnikateľmi, t. j. právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a zároveň sú registrované na dani z príjmov minimálne dva roky. Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré majú pridelenú príslušnú právnu formu (zoznam právnych foriem bude uverejnený na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR), nemajú prerušenú registráciu na daň z príjmov, k dátumu hodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti nie sú v konkurze alebo likvidácii.

Daňové subjekty na účely indexu daňovej spoľahlivosti sa delia na:

  • vysoko spoľahlivé,
  • spoľahlivé,
  • nespoľahlivé,
  • nehodnotené.

Kritériá pre určenie indexu upravuje Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. Daňové subjekty budú môcť na základe hodnotenia získať viaceré benefity. Vysoko spoľahlivým daňovým subjektom napríklad správca dane po splnení zákonných podmienok vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti. Tieto daňové subjekty pri výkone daňovej kontroly budú mať tiež priaznivejšiu lehotu minimálne 15 dní pri predkladaní dokladov. Všetky benefity zverejní finančná správa na svojom portáli.

Voči daňovým subjektom, ktoré sa z hľadiska indexu považujú za nespoľahlivé, bude správca dane uplatňovať len obmedzenia upravené v zákone. V súčasnosti je to jedno obmedzenie, ktorým je určenie lehoty osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť.

Novinkou je, že proti oznámeniu môže daňový subjekt podať námietku. Až po uplynutí lehoty na podanie námietky, resp. po rozhodnutí o námietke bude finančná správa uplatňovať voči nespoľahlivým daňovým subjektom obmedzenia a spoľahlivým a vysoko spoľahlivým daňovým subjektom bude poskytovať benefity.

Pre finančnú správu je dôležitý aj názor odbornej verejnosti. Ešte v novembri minulého roka sa k tejto téme preto uskutočnila Konzultačná rada, na ktorej si finančná správa vypočula pripomienky odborníkov a predstavila im aj pracovnú verziu jednotlivých kritérií. Finančná správa pripravuje k zmenám pri indexe aj informačnú kampaň, ktorú odštartovala spustením špecializovanej podstránky na portáli finančnej správy, na ktorej nájdu klienti všetky dôležité informácie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.