Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Praktické tipy k prevádzkovaniu kamerových systémov v súlade s GDPR (Príručka)

Kategória: Aktuality Autor/i: SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Kamerové systémy GDPR

Európsky výbor pre ochranu údajov prijal nové usmernenie o spracúvaní osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení. Usmernenie sprísňuje zaužívané postupy a detailnejšie popisuje spôsob správneho prevádzkovania kamerových systémov. 

Právna úprava platí pre prevádzkovateľov, ktorí zhromažďujú a uchovávajú záznamy o osobách, ktoré vstupujú do monitorovaného priestoru a sú identifikovateľné. Ak osoby nie je možné identifikovať, monitorovanie nepodlieha právnej úprave GDPR. 

V článku prinášame zhrnutie najpodstatnejších pravidiel týkajúcich sa informačnej povinnosti prevádzkovateľa a doby uchovávania kamerových záznamov.

Plnenie informačnej povinnosti 

Prevádzkovatelia kamerových systémov musia poskytnúť monitorovaným osobám informácie o spracúvaní ich osobných údajov (OÚ). Rozsah poskytovaných údajov je pomerne široký, preto viaceré predpisy EÚ odporúčajú zaviesť prevádzkovateľom tzv. viacvrstvový prístup.
Prevádzkovateľ tak poskytuje povinné informácie vo viacerých fázach. Najdôležitejšie informácie by mali byť uvedené už na samotnom výstražnom označení – piktograme (tzv. prvá vrstva) a ďalšie informácie je vhodné poskytnúť inými prostriedkami, napr. na webovej stránke (tzv. druhá vrstva).

Prvá vrstva

Prostredníctvom prvej vrstvy informácií sa dotknutá osoba prvý krát dozvedá, že ju monitorujú. Preto je na informovanie vhodné použiť výstražné označenie s obrázkom kamery, ktorá upúta pozornosť dotknutej osoby. Tu však oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa ani zďaleka nekončí. Preto nestačí vyvesiť v monitorovaných priestoroch len piktogram kamery s nápisom „priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ (ako to veľa prevádzkovateľov stále robí).

V monitorovaných priestoroch už nestačí vyvesiť len piktogram kamery s výstražným nápisom.

Výstražné označenie má obsahovať aj tieto dôležité informácie 
(znázornené aj na obrázku nižšie):
 

  • účel spracúvania OÚ (napr. ochrana zdravia, bezpečnosti zamestnancov a klientov),
  • identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje (aj zodpovednej osoby, ak je určená),
  • práva dotknutých osôb (napr. požadovať prístup k spracúvaným údajom, požadovať ich vymazanie a ďalšie), 
  • informácie, ktoré majú najväčší vplyv na dotknutú osobu (napr. doba uchovávania záznamov, prenášanie OÚ do tretích krajín),
  • odkaz, kde nájsť ďalšie dôležité informácie o spracúvaní OÚ (teda informácie druhej vrstvy),
  • odporúčame uviesť aj právny základ pre spracúvanie OÚ (najčastejšie je ním oprávnený záujem prevádzkovateľa).

 

Zdroj: Usmernenie EDPB – 3/2019 k spracúvaniu osobných údajov cez kamerový systém.

 

Výstražné označenie je potrebné umiestniť už pred vstupom do monitorovaného priestoru, približne vo výške očí dospelej osoby. Ak nie je zrejmé, ktoré priestory sú monitorované, výstražné označenie musí obsahovať aj ich špecifikáciu. Dotknutá osoba má mať jasnú predstavu o tom, ktorý priestor je zaznamenávaný a ktorý nie, aby sa mohla sledovaniu vyhnúť.

Druhá vrstva

Zvyšné informácie je potrebné sprístupniť na ľahko dostupnom mieste (napr. na info-pultoch, recepcii a pod.). Je dôležité, aby druhá vrstva bola prístupná aj bez potreby vstúpiť do monitorovaného priestoru. V praxi je to možné zabezpečiť napríklad tým, že prvá vrstva odkazuje na webovú stránku, prípadne je na nej uvedený QR kód. Informácie druhej vrstvy však odporúčame zverejniť aj v listinnej forme, aby sa s nimi mohli oboznámiť aj osoby, ktoré nemajú prístup na internet.

V druhej vrstve poskytuje prevádzkovateľ dotknutým osobám informácie o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, práva na opravu OÚ alebo vymazanie, práva namietať proti spracúvaniu OÚ, práva podať sťažnosť a ďalšie.

Doba uchovávania kamerových záznamov 

Osobné údaje nesmú byť uchovávané dlhšie, ako je potrebné pre stanovený účel. Najčastejším účelom uchovávania OÚ v prípade monitorovania kamerovým systémom je ochrana majetku, bezpečnosti zamestnancov a pod.

Teda v prípade, ak napr. majiteľ obchodu monitoruje svoju prevádzku (ktorá je otvorená 24/7), vie prípadnú krádež nahlásiť v deň, kedy sa stala. V takejto situácií je primeraná doba uchovávania OÚ 24 hodín. Ak by však majiteľ nemal obchod otvorený každý deň, o krádeži sa nemusí dozvedieť v ten istý deň a preto môže byť primeraná doba uchovávania OÚ dlhšia.

Upozorňujeme, že ak doba uchovávania presahuje 72 hodín, je potrebné dôraznejšie odôvodniť legitimitu účelu a nevyhnutnosti uchovávania OÚ. Doba uchovávania musí byť určená pre každý stanovený účel spracúvania OÚ osobitne.

Upozornenie pre domáce kamery

Spracúvanie OÚ fyzickou osobou v rámci osobnej činnosti alebo činnosti v domácnosti je vyňaté spod aplikácie nariadenia GDPR ako aj usmernenia.

V praxi to znamená, že tieto fyzické osoby nemusia dodržiavať povinnosti podľa uvedených predpisov. Upozorňujeme, že ak video-monitorovanie presahuje čo i len čiastočne na verejný priestor alebo na susedný majetok (napr. pri monitorovaní vchodu domu je v zábere vidieť aj časť ulice), výnimka pre domácnosti neplatí a je potrebné dodržiavať predpisy pre oblasť GDPR.

Ilustračný obrázok: Gerd Altmann from Pixabay 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.