Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb na území Slovenskej republiky zákazom vychádzania v období od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Toto obmedzenie sa v súvislosti s výkonom práce nevzťahuje na tieto situácie:

  • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
  • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť,
  • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na tieto typy hromadných podujatí:
    • hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb,
    • zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
    • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
  • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť.

V nadväznosti na výnimky zo zákazu vychádzania vláda Slovenskej republiky uvedeným uznesením uložila všetkým osobám na území Slovenskej republiky, právnickým aj fyzickým, povinnosť umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou domácej práce v maximálnej možnej miere.

Odporúčame aj články:

Prekrytie horných dýchacích ciest zamestnancov podľa pravidiel účinných od 25. novembra 2021

Obmedzenie hromadných podujatí v súvislosti s výkonom práce od 25. novembra 2021


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.