Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť SR začiatkom roka opäť rástla, pribudlo pracujúcich vo výrobe a predovšetkým stredoškolákov

Počet pracujúcich medziročne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich vo výrobných odvetviach, najviac v priemysle. Celková zamestnanosť v službách zostala takmer bez zmeny. Pracujúci pribudli vo všetkých regiónoch Slovenska.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1) prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástla o 0,8 %, čo bola najvyššia hodnota za posledných šesť kvartálov. Počet pracujúcich 2) v SR  prekročil 2 milióny 601-tisíc osôb. Po sezónnom očistení zamestnanosť medzikvartálne (oproti 4. štvrťroku) vzrástla o 0,2 % na takmer 2 milióny 625-tisíc pracujúcich.

Miera zamestnanosti3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu (p. b.) na 77,6 %.

Celkovo v 1. štvrťroku 2024 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky zamestnanosť medziročne vzrástla v 11. Priaznivý vývoj ovplyvnil najmä prírastok vo výrobných odvetviach, kde pribudlo vyše 23-tisíc osôb. V priemysle, ako u druhého najväčšieho zamestnávateľa slovenskej ekonomiky, sa počet zamestnancov navýšil o 12-tisíc osôb a v stavebníctve o 7,7 tisíca osôb.

Najviac ľudí, vyše 62 % zo všetkých pracujúcich v SR, naďalej pracovalo v službách, čo v úvode roka 2024 predstavovalo takmer 1 milión 621-tisíc osôb. Medziročne ich počet stagnoval. Najvýraznejší reálny progres zamestnanosti však zaznamenali ubytovacie a stravovacie služby, kde pribudlo 13,4-tisíca pracujúcich (nárast o 14,6 %). Trh práce sa posilnil aj v umení, zábave a rekreácii o vyše 8-tisíc pracujúcich (nárast o 29,6 %). Po dvoch rokoch prírastkov však začali odchádzať ľudia z veľkoobchodu a maloobchodu, v 1. štvrťroku 2024 ich bolo o 8,2 tisíca menej ako pred rokom (pokles o 2,5 %). Podobné množstvo pracujúcich ubudlo aj v administratívnych službách (pokles o 15,5 %).

Obrázok - Graf

Z hľadiska vzdelanostných skupín si najviac polepšili pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou, ktorých medziročne pribudlo o takmer 56,7 tisíca (nárast o 6,5 %) a na celkovej zamestnanosti sa podieľali viac než tretinou.

Podľa vekového zloženia trh práce zaznamenal začiatkom roka vysoké medziročné prírastky o 6,6 % v skupine pracujúcich od 50 do 54 rokov (o takmer 20-tisíc osôb) a v skupine nad 59 rokov o 9,2 % (vyše 19-tisíc osôb). Naopak, ubudli predovšetkým mladšie ročníky.

Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol vo všetkých 8 krajoch Rast počtu pracujúcich nad 1 % rast dosiahol len Bratislavský kraj, v regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo takmer 5-tisíc pracúcich mužov a žien. Na úroveň 1% sa dostal aj Košický kraj, v ostatných krajoch zamestnanosť medziročne rástla ešte miernejšie.

Najvyššiu mieru zamestnanosti nad hranicou 80 % dosiahol okrem Bratislavského kraja už len Žilinský kraj. Najvýraznejšia zmena nastala v Trenčianskom kraji, kde sa miera zamestnanosti v začiatkom roka 2024 medziročne zvýšila 1, p. b. na 79,3 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti mal Prešovský kraj (71,4 %).

Za prácou do zahraničia4) vycestovalo v 1. štvrťroku 2024 takmer 118-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 1 % menej než pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Väčšina z nich pochádzala z Prešovského kraja (vyše 31-tisíc osôb), Banskobystrického kraja (vyše 18-tisíc osôb), ako aj Žilinského kraja (takmer 18-tisíc osôb). Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice SR mal Banskobystrický kraj o 51,9 % (o vyše 6-tisíc osôb). Naopak, v Nitrianskom kraji nastal najvýraznejší úbytok pracujúcich v zahraničí s medziročným poklesom o 58,6 % (o takmer 14-tisíc osôb).

1) metodika VZPS je v súlade s príslušnou legislatívou EÚ, medzinárodnými definíciami a odporúčaniami Eurostatu a ILO. V dôsledku úpravy metodiky vyplývajúcej z nových nariadení EÚ platných od 1. štvrťroka 2021, nie e možné porovnanie údajov s údajmi za predchádzajúce obdobia,
2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia. Respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku. Podľa novej metodiky od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach už nepatria medzi pracujúcich; a naopak po novom na rozdiel od praxe do konca roka 2020 sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke. Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach,
3) podiel počtu pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva vo veku 20 - 64 rokov vyjadrený v percentách,
4) krátkodobá migrácia za prácou do zahraničia v trvaní do 1 roku, vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.