Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Ako sa menia odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne v roku 2022

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. Ing. Renáta Pakšiová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 1/2022

V roku 2022 sa znovu menia limity preddavkov na verejné zdravotné poistenie, ako aj poistného na zákonné sociálne poistenie, viažuce sa na zmeny limitov vymeriavacích základov. Ich výška závisí od druhu príjmu a odvíja sa v závislosti od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorú každý rok vyhlasuje Štatistický úrad SR. Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne sa mení vždy na začiatku kalendárneho roka a každoročne sa vypočíta ako 50 % z priemernej mesačnej mzdy za dva roky predchádzajúce konkrétnemu obdobiu/roku, na ktoré sa základ vzťahuje. Podľa štatistického úradu priemerná mesačná mzda na Slovensku vzrástla z 1 092,00 € (za 2019) na 1 133,00 € za rok 2020.

Zákonné sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie SZČO

Vznik, zánik, prerušenie, vylúčenie povinnosti byť poistený, charakteristika poistených osôb, kategórie poistencov, povinnosti poistencov a vznik povinného poistenia, vymeriavací základ, spôsob výpočtu, platenia a odvádzania jednotlivých druhov poistenia v súvislosti so sociálnym poistením do Sociálnej poisťovne ako aj nároky poistencov na dávky plynúce z jednotlivých druhov poistení upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO sa od začiatku januára 2022 upravuje smerom nahor na 566,50 € (z 546,00 € v roku 2021). Pre podnikateľa SZČO to znamená, že sa jeho mesačné náklady spojené s odvodmi (sociálnymi aj zdravotnými) zvýšili o 9,66 € v prípade, ak v predchádzajúcom roku odvádzal minimálnu výšku povinných odvodov. Kým v roku 2021 to bolo spolu 257,43 €, v roku 2022 to už je 267,09 € (spolu na sociálne poistenie 187,78 € aj zdravotné poistenie 79,31 €). Maximálna výška odvodov celkovo (spolu na sociálne aj zdravotné poistenie) SZČO nie je stanovená, keďže pre zdravotné poistenie nie je určený maximálny vymeriavací základ.

Rovnako zmenené limity platia aj pre dobrovoľne sociálne poistenú osobu, ktorá si určila minimálny vymeriavací základ platný do 31. 12. 2021 alebo si vymeriavací základ určila v rozpätí súm od 546,00 € do 566,50 €, t. j. od 1. 1. 2022 platí poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 €.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa mení (zvyšuje) aj podnikateľovi SZČO, ktorý v roku 2021 odvádzal sociálne poistenie z maximálneho vymeriavacieho základu, ale jeho skutočný vymeriavací základ bol vyšší, a to z dôvodu zvýšenia maximálneho vymeriavacieho základu v roku 2022. Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne predstavuje sedemnásobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov (t. j. 2020). Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2022 je 7 931,00 €, t. j. 7 x133,00 € (7 644,00 € to bolo v roku 2021). Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO v roku 2022 bude 2 629,12 € (2 533,98 € bolo v roku 2021). Najvyššie povinné sociálne odvody (mesačné poistné) pre SZČO za obdobie od 1. 1. 2022 teda vzrastú o 95,14 € (z 2 533,98 € na 2 629,12 €) mesačne. Prvýkrát podnikatelia odvedú poistné podľa aktuálnych zmien za január 2022 vo februári 2022 (do 8. 2. 2022). Každé poistné do jednotlivých fondov sociálneho poistenia sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta nadol.

Vymeriavací základ (mesačný) poisteniana platenie poistného povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2021, resp. neskôr (ak bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020), ktorá vykonávala činnosť SZČO v roku 2020 sa vypočítal:

Vymeriavací základ = (čiastkový základ dane za rok 2020 + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2020) / 1,486 / 12

Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Dobrovoľne poistená osoba si určuje svoj vymeriavací základ sama, pričom v roku 2022 musí byť vyšší ako určený minimálny vymeriavací základ, t. j. 566,50 €.

Minimálne poistné platené do Sociálnej poisťovne pre povinne poistenú SZČO od 1. 1. 2022 bude 187,78 €. Pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude poistné vo výške 199,11 €.

Zmenený minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vždy vzťahuje na obdobie od januára príslušného roka. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listovou zásielkou alebo do e-schránky, ak ju podnikatelia majú aktivovanú. SZČO, ktorých sa zmena týka, dostanú oznámenia najneskôr v januári 2022 a poistné v novej výške prvýkrát zaplatia za január 2022 vo februári 2022, najneskôr do 8. 2. 2022. Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia, ktoré je SZČO povinná uhrádzať.

V prípade dôchodkového poistenia v II. pilieri v roku 2022, odvod do príslušnej poisťovne, kde má SZČO uzatvorenú zmluvu, vo výške 5,5 % z vymeriavacieho základu (zvýšenie o 0,25 % z vymeriavacieho základu oproti roku 2021), za poistenca uskutoční Sociálna poisťovňa zo zaplatenej sumy starobného dôchodkového poistenia za príslušný kalendárny mesiac.

Ktorá SZČO má povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie v roku 2022?

Ak SZČO dosiahla za rok 2020 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 552,00 €

[výpočet: (12 x 0,5 x 1 013,00 € = 12 x 546,00 € = 6 552,00 €)],

tento zakladá povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. 7. 2021 alebo od 1. 10. 2021, ak bola SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020, a to až do doby, kedy sa bude posudzovať povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie v roku 2022 (konkrétne 1. 7. 2022, príp. 1. 10. 2022, ak bude SZČO predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021). Ak SZČO dosiahne za rok 2021 príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnosy súvisiace s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyššie ako 6 798,00 € (12 x 566,50 €), bude tento zakladať povinnosť SZČO platiť zákonné poistné nasledujúcich 12 mesiacov od 1. 7. 2022 alebo od 1. 10. 2022, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021.

Začínajúca SZČO, ak vznikla v roku 2021, poistné do sociálnej poisťovne povinne neplatí do 1. 7. 2022 (resp. 1. 10. 2022, ak bude predĺžená lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2021), kedy sa posudzuje povinnosť platiť zákonné poistenie do Sociálnej poisťovne v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2021. Ak by SZČO vznikla až v roku 2022, povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie sa posudzuje až v roku 2023. Toto obdobie na začiatku podnikania, kedy nie je povinnosť platiť zákonné sociálne poistenie sa nazýva odvodové prázdniny a počas ďalšej existencie SZČO sa odvodové prázdniny už viac neopakujú. Novovzniknutý podnikateľ SZČO sa môže prihlásiť do Sociálnej poisťovne a platiť dobrovoľné sociálne poistenie vo zvolenom rozsahu (zvoleného z ponúknutých konkrétnych možností podľa zákona o sociálnom poistení) aj skôr, ako jej vznikne povinnosť ho platiť.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.