Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Archivácia personálnej a mzdovej agendy

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Každý zamestnávateľ vedie o svojom zamestnancovi dokumentáciu, ktorá obsahuje všetky informácie súvisiace s pracovnoprávnym vzťahom zamestnanca a ktorú v praxi označujeme ako „osobný spis zamestnanca“. Pracovnoprávnym vzťahom je nielen vzťah založený pracovnou zmluvou, ale aj vzťah založený niektorou z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obsah osobného spisu spravidla tvorí pracovná zmluva (ak ide o zamestnanca pracujúceho v pracovnom pomere) alebo niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ak ide o zamestnanca – dohodára), ale aj ďalšie dokumenty – napr. doklady preukazujúce úroveň vzdelania, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, výpis z registra trestov a pod.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nedefinuje pojem osobný spis, ani výslovne nevymenúva, čo má alebo nemá byť obsahom osobného spisu zamestnanca. Z praxe však možno okruh týchto dokumentov identifikovať.

Tento článok hovorí o tom, aké dokumenty a doklady by mali tvoriť osobný spis zamestnanca a poukazuje na právnu úpravu s tým súvisiacu.

Dokumenty v čase predzmluvných vzťahov

Osobný spis (budúceho) zamestnanca sa začína vytvárať ešte pred samotným založením pracovnoprávneho vzťahu, a to v čase výberového konania na danú pracovnú pozíciu, t. j. v etape tzv. predzmluvných vzťahov.

Cieľom predzmluvných ­vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce je zabezpečenie vzájomnej informovanosti medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie v rámci ustanovených pravidiel predtým, než dôjde k podpisu pracovnej zmluvy.

V súlade s § 41 ods. 5 Zákonníka práce môže zamestnávateľ od uchádzača o zamestnanie, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať (napr. informácie o príslušnom vzdelaní, o praxi, o znalosti cudzích jazykov). Od uchádzača o zamestnanie, ktorý už bol zamestnávaný, môže zamestnávateľ požadovať aj predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní. Predloženie týchto dokladov nemôže zamestnávateľ žiadať od bývalého zamestnávateľa uchádzača o zamestnanie.

V rámci pracovného pohovoru sa zamestnávatelia často dopúšťajú chýb. Tieto chyby spočívajú v získavaní takých informácií od uchádzačov o zamestnanie, ktoré zamestnávateľ podľa § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie vyžadovať.

V súlade s § 41 ods. 6 Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ vyžadovať od uchádzača o zamestnanie informácie o:

  1. tehotenstve,
  2. rodinných pomeroch (­napr. o počte detí, ich chorobách a pod.),
  3. bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
  4. politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.

V súvislosti s informáciou o tehotenstve zamestnávateľov často trápi otázka, či zákaz vyžadovať od uchádzačky o zamestnanie informácie o tehotenstve platí aj vtedy, ak ide o prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná.

Zákaz vyžadovať tieto informácie platí v predzmluvných vzťahoch. Ak zamestnávateľ zamestná tehotnú uchádzačku o zamestnanie na prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná, tak je následne (počas trvania pracovného pomeru) povinný preradiť ju na inú prácu, ak sa dozvie, že je tehotná. Za tehotnú zamestnankyňu sa na účely Zákonníka práce totiž považuje iba taká zamestnankyňa, ktorá svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie. Zamestnávateľ však môže pri pohovore počas výberového konania upozorniť uchádzačku na skutočnosť, že pracovná pozícia nie je vhodná pre tehotné ženy.

Podľa § 41 ods. 6 písm. b) Zákonníka práce sú neprípustné aj otázky zamestnávateľa v súvislosti s rodinnými pomermi uchádzača o zamestnanie. Keďže Zákonník práce nedefinuje pojem rodinné pomery, zamestnávateľom nie je úplne zrejmé, ktorých otázok sa zákaz týka.

Podľa § 41 ods. 6 písm. c) Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ od uchádzača o zamestnanie vyžadovať ani informácie o bezúhonnosti. Výnimkou sú prípady, keď ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.