Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Dôchodcovia a nezdaniteľné minimum

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Príspevok sa zaoberá najmä definíciou dôchodcu na daňové účely, výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka – dôchodcu, ako aj inštitútom minimálnej dane a postupom pri spätnom priznaní starobného a predčasného starobného dôchodku.

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Pri uplatnení nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka u daňovníka (dôchodcu), ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku podľa § 11 ods. 6 ZDP alebo mu bol tento dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období, sa uplatňuje špecifický postup.

Definícia zamestnanca (dôchodcu) na daňové účely

Daňovník (dôchodca), ktorý bol na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2022 poberateľom dôchodku, si nemohol počas roka 2022 uplatňovať nárok na mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (ďalej aj „NČZDD“). Ak dôchodca poberal dôchodok k 1. 1. 2022 (príp. aj skôr) alebo mu bol dôchodok priznaný spätne k 1. 1. 2022 (príp. skôr), tak po uplynutí kalendárneho roka má nárok na NČZDD, ale len vo výške rozdielu medzi vypočítanou daňovou úľavou na daňovníka (ktorej výška je závislá od základu dane plynúceho z aktívnych príjmov daňovníka) a vyplateným ročným úhrnom dôchodku, t. j.:

NČZDD dôchodcu = vypočítaná NČZDD - vyplatený ročný úhrn dôchodku

Ak je ročný úhrn vyplateného dôchodku vyšší ako vypočítaná daňová úľava na daňovníka, nárok na nezdaniteľné minimum dôchodcovi ako daňovníkovi nevznikne. U daňovníka (dôchodcu) výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka závisí nielen od dosiahnutého základu dane z aktívnych príjmov, ale aj od druhu a výšky vyplateného dôchodku a od dátumu, od ktorého bol dôchodok priznaný. Pojmom dôchodok na daňové účely sa v súvislosti s § 11 ods. 6 ZDP rozumie:

  • starobný dôchodok zo sociálneho poistenia podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení"),
  • predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia podľa zákona o sociálnom poistení,
  • dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
  • výsluhový dôchodok a obdobný výsluhový dôchodok zo zahraničia podľa zákona č. 328/2002 Z. z.o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • vyrovnávací príplatok, ktorý je upravený zákonom č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Skutočnosť, že je zamestnanec poberateľom dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia, oznámi zamestnanec (dôchodca) zamestnávateľovi len raz, napr. pri nástupe do zamestnania, príp. v tom prípade, ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ak sa daňovník stane poberateľom niektorého z dôchodkov podľa § 11 ods. 6 ZDP počas zdaňovacieho obdobia (t. j. po 1. 1.), na výšku priznaného dôchodku sa neprihliada a pri uplatňovaní NČZDD za príslušné zdaňovacie obdobie sa postupuje ako u daňovníkov, ktorí nie sú poberateľmi dôchodkov. Výška dôchodku sa na daňové účely bude brať do úvahy až pri podávaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie, t. j. keď daňovník už bude k 1. 1. poberateľom dôchodku.

Príklad č. 1: Zamestnanec v decembri 2022 obdržal rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku spätne k 1. 3. 2022. Túto skutočnosť zamestnanec oznámil svojmu zamestnávateľovi v decembri 2022. Zamestnávateľ zaevidoval zmenu nahlásenú zamestnancom do tlačiva Vyhlásenie na zdanenie príjmov. V akej výške si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (NČZDD)?

Keďže sa daňovník nestal poberateľom starobného dôchodku spätne k 1. 1. 2022 (k začiatku zdaňovacieho obdobia), má za zdaňovacie obdobie roku 2022 nárok na celoročnú výšku daňovej úľavy na daňovníka, ktorej výška bude závisieť len od základu dane dosiahnutého daňovníkom z príjmov zo zamestnania; výška vyplateného dôc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.