Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Dopady zvýšenia sumy minimálnej mzdy na mzdové veličiny

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2022 došlo k zmene minimálnej mzdy. V článku sa venujeme téme, či a ako zmena  hodinovej minimálnej mzdy ovplyvní aj výšku mzdových príplatkov od 1. 1. 2022.

Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú aj mzdové zvýhodnenia, resp. „príplatky“. Mzdové zvýhodnenia majú špecifický charakter, nakoľko nárok zamestnancovi vzniká len po splnení predpokladov spojenýchvýkonom práce, napr. nárok na príplatok za prácu v noci vzniká zamestnancovi len v prípade, ak vykonával prácu noci.

V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledujúce druhy príplatkov:

  • mzdové zvýhodnenie na prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,
  • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce,

a ďalej aj plnenia:

  • mzdu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
  • náhradu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska,
  • odstupné,
  • odchodné.

Do 31. 12. 2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné %zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca (pri príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok), pričom priemerný hodinový zárobok zamestnanca nemohol byť nižší ako suma platnej minimálnej mzdy (ak je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve) alebo nemohol  byť nižší ako suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce (ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve). To znamená, že ak došlo k nárastu minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu.

Počnúc 1. 1. 2021 sa mechanizmus určovania príplatkov zmenil; mzdové príplatky sa stanovujú pevnou sumou, napr. suma príplatku za hodinu práce v sobotu už nie je zákonom stanovená najmenej ako 50 % z minimálnej hodinovej mzdy, ale je určená pevnou sumou ustanovenou v Zákonníku práce. 

PEŇAŽNÉ PLNENIA PRE ROK 2022

PEŇAŽNÉ PLNENIE

SADZBA

ROK 2021

ROK 2022

Mzda za neaktívnu pracov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.