Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Elektronické stravovacie karty

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Eva Gášpárová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 4/2021

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami, tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov. Sú to osobitné platobné prostriedky, ktoré uchovávajú peňažnú hodnotu, vyzerajú takmer ako bežná platobná karta a spôsob platby s nimi je rovnaký ako s bežnou platobnou bankovou kartou.

Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. osobitne neupravujú postup účtovania elektronických kariet, rekreačných poukazov ani iných poukážok.

Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. s účinnosťou od 1.1.2021 
upravujú účtovanie v § 21a.
Účtovná jednotka si 
musí účtovanie upraviť v internej smernici
 tak, aby v účtovnom období používala rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady, pričom je povinná verne a pravdivo účtovať o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") a rešpektovať osobitné právne predpisy, predovšetkým zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP").
Elektronické stravovacie karty
Elektronická stravovacia karta je modernou náhradou štandardných papierových stravovacích poukážok, ktorá umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby, je zabezpečená modernou technológiou s vysokými bezpečnostnými parametrami a prináša výhody pre zamestnávateľa aj samotného zamestnanca. Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania, na úhradu stravy alebo jej časti v stravovacom zariadení cez POS ( 
point of sale
 ) terminál (platobný terminál) alebo aj prostredníctvom mobilnej platby.
Vydanie a aktiváciu elektronickej stravovacej karty zabezpečí spoločnosť oprávnená vykonávať sprostredkovanie stravovacích služieb, s ktorou má zamestnávateľ uzatvorenú zmluvu. Spoločnosť zároveň zamestnávateľovi vytvorí a sprístupní účet na svojom webovom portáli. Na portáli zamestnávateľ karty zamestnancom dobíja mesačne, prípadne v inom termíne, v sume v závislosti od počtu zamestnancom odpracovaných dní a hodnoty stravy.
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov
Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom stravovanie ustanovuje § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"). Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom vo všetkých zmenách zabezpečiť stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátene vhodného nápoja, v priebehu pracovnej zmeny. Zamestnancovi vzniká nárok na zabezpečenie stravovania, ak v rámci pracovnej zmeny vykonával prácu viac ako štyri hodiny.
Je v právomoci zamestnávateľa rozhodnúť, akým spôsobom stravovanie zabezpečí. V zmysle § 152 ods. 2 Zákonníka práce 
zamestnávateľ môže zabezpečiť stravovanie
 vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby, t.j. zamestnávateľ môže uzatvoriť zmluvy so sprostredkovateľskými spoločnosťami, ktoré umožňujú zamestnancom stravovať sa vo viacerých stravovacích zariadeniach na základe klasických papierových stravovacích poukážok alebo moderných elektronických stravovacích kariet. Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce bude zamestnávateľ, účinnosťou od 1.1.2023, povinný poskytovať stravovacie poukážky v elektronickej podobe, s výnimkou prípadov, ak použitie stravovacej karty počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je možné.
Okrem povinnosti zamestnávateľa poskytovať zamestnancom stravovanie, je zamestnávateľ povinný na stravovanie zamestnancom aj prispievať. V zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce 
zamestnávateľ prispieva na stravovanie
 :
-
v sume 
najmenej 55 % ceny jedla
 , najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovných cestách v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len "zákon o cestovných náhradách") a aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, t.j. minimálne 55 % ceny jedla, ale maximálne 55 % stravného v prvom časovom pásme - aktuálne opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 176/2019 Z.z. o sumách stravného, s účinnosťou od 1.7.2019, stanovilo sumu stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 5,10 €, t.j. zamestnávateľ môže na jedno jedlo prispievať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.