Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (1. časť)

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 6/2021

Novela č. 426/2020 Z. z. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2021, prináša viacero zásadných zmien v oblasti poskytovania nemocenskej dávky ošetrovné. Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môže poistenec ošetrovať, aby mu vznikol nárok na dávku ošetrovné, a predlžuje sa obdobie poskytovania krátkodobého ošetrovného z 10 na 14 kalendárnych dní. Po novom sa môžu navzájom ošetrovať aj vnuci a starí rodičia či súrodenci.

Novinkou je aj zavedenie inštitútu "dlhodobá starostlivosť", ktorá prináša poistencom možnosť ošetrovať svojich blízkych príbuzných v domácom prostredí, ktorí boli z dôvodu závažnej poruchy zdravia hospitalizovaní a po prepustení z ústavnej starostlivosti u nich vznikla potreba ďalšieho ošetrovania alebo ide o potrebu ošetrovania blízkych príbuzných, ktorí sú paliatívnymi pacientmi. V článku vás oboznámime, ako je zamestnávateľ povinný postupovať pri prekážke v práci z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o (chorého) člena rodiny a aké povinnosti má voči So­ciálnej poisťovni.
Ošetrovanie a starostlivosť
Ak zamestnanec ošetruje chorého člena rodiny, ide na pracovnoprávne účely o ospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci. Uvedené vyplýva z § 141 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"), v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci nielen počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, ale počas 
osobného a celodenného ošetrovania
 chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, počas 
osobnej a celodennej starostlivosti
 o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca.
Za osobitný predpis sa považuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení" alebo "ZSP"). Pre neprítomnosť zamestnanca v práci z dôvodu ošetrovania chorého člena rodiny, príp. z dôvodu starostlivosti o fyzickú osobu sa v praxi zaužíval pojem "óčeerka", ktorý je odvodený zo zákona o sociálnom poistení, nakoľko v zmysle tohto zákona má poistenec nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne 
ošetruje
 napr. chorého člena rodiny (skratka "OČR").
Z judikatúry
 (judikát R 37/1979): "Na ospravedlnenie neprítomnosti pra­covníka v práci v zmysle ustanovenia § 127 Zákonníka práce, ak ochorela osoba, ktorá sa inak stará o jeho dieťa mladšie ako 10 rokov, nie je potrebné, aby táto osoba bola práceneschopná v dôsledku ochorenia."
Z dôvodu celodenného ošetrovania, príp. starostlivosti zamestnanec nie je povinný dočasne vykonávať svoju prácu a plniť si svoje pracovné povinnosti. Nakoľko po dobu trvania tejto prekážky v práci zamestnanec nepracuje, dočasne mu zaniká právo na mzdu a nemá v zmysle § 141 ods. 1 Zákonníka práce ani nárok na náhradu mzdy. Ide o ospravedlnenú neprítomnosť, počas ktorej vzniká zamestnancovi nárok na nemocenskú dávku ošetrovné, ktorú mu po splnení zákonných podmienok vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.
V súlade s § 39 ods. 1 písm. b) bod 1 a bod 2 zákona o sociálnom poistení má poistenec nárok na nemocenskú dávku ošetrovné, ak osobne a celodenne:
ošetruje chorého člena rodiny
 - 
chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa (bez ohľadu na vek), ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), 
 ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára:
1.
nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, kedy zamestnancovi ­vzniká nárok na tzv. 
krátkodobé ošetrovné
 [§ 39 ods. 1 písm. a) bod 1], alebo
2.
vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby podľa § 12b zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.