Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (2. časť)

Kategória: Sociálne zabezpečenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ 7-8/2021

Dňa 25. 8. 2021 sme priniesli prvú časť článku, ktorý bol zameraný na krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny. V pokračovaní príspevku sa dozviete o novom type nemocenskej dávky, ktorým je dlhodobé ošetrovné.

Dlhodobé ošetrovné z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti
Novela zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len "zákon o sociálnom poistení" alebo "ZSP") zaviedla od 1.4.2021 nový typ nemocenskej dávky, tzv.
dlhodobé ošetrovné,
ktorá sa poskytuje z dôvodu potreby poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti v prirodzenom prostredí chorého príbuzného (starostlivosť podľa § 12b zákona o zdravotnej starostlivosti).
V súlade s § 39 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o sociálnom poistení sa dlhodobé ošetrovné poskytuje osobe, ktorá na základe potvrdenia príslušného lekára osobne a celodenne ošetruje v prirodzenom prostredí:
-
chorého príbuzného v priamom rade (napr. rodičia, starí rodičia, deti, vnuci),
-
choré dieťa (bez ohľadu na vek), ktoré nie je príbuzný v priamom rade,
-
chorého súrodenca,
-
chorého manžela/chorú manželku,
-
chorého rodiča manžela alebo manželky.
______________________________
Užitočná rada:
Pod pojmom osobná a celodenná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby sa v zmysle § 12b zákona č. 576/2004 Z.z. v znení zákona č. 467/2019 Z.z. rozumie osobná a celodenná starostlivosť, ktorá sa z dôvodu ochorenia poskytuje blízkej osobe, ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby.
______________________________
Posudzovanie potreby poskytovania starostlivosti v prirodzenom prostredí
Vznik potreby poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti v prirodzenom prostredí ošetrovanej (chorej) osoby potvrdí poistencovi
oprávnený lekár
a zároveň oznámi tieto skutočnosti všeobecnému lekárovi, s ktorým má ošetrovaná osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; oprávneným lekárom je:
-
lekár zdravotníckeho zariadenia ús­tavnej starostlivosti
určený poskytovateľom, ak ide o hospitalizovaného pacienta, t.j. ide o chorú osobu, u ktorej došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu (najmenej päť po sebe nasledujúcich dní), a po jej ukončení sa vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní,
-
lekár so špecializáciou
v špecializačnom odbore, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia; ide o tieto špecializačné odbory: paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardioló­gia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anesteziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria.
Poistenec, ktorému oprávnený lekár potvrdil, že vznikla potreba osobnej a celodennej starostlivosti o chorú osobu v prirodzenom prostredí, a zároveň lekár potvrdil, že tento poistenec začal ako prvý poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť ošetrovanej osobe,
zašle potvrdenie o prvom poskytovaní
osobnej a celodennej starostlivosti príslušnej pobočke SP. Pred odovzdaním tohto potvrdenia poistenec vyplní a podpíše vyhlásenie na druhej strane a v prípade, ak ide o zamestnanca, potvrdenie predloží na potvrdenie svojmu zamestnávateľovi.
Preukazovanie potreby osobnej a celodennej starostlivosti v prirodzenom prostredí
V súvislosti s potrebou poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby určila Sociálna poisťovňa tieto štyri tlačivá:
1.
Potvrdenie o vzniku potreby a o prvom poskytovaní starostlivosti
s úplným názvom "Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti - Žiadosť o dlhodobé ošetrovné/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie" (vystavuje oprávnený lekár),
2.
Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti ďalšou osobu
s úplným názvom "Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou - Žiadosť o dlhodobé ošetrovné/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie" (vystavuje všeobecný lekár),
3.
Potvrdenie o trvaní starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca
s úplným názvom "Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie" (vystavuje všeobecný lekár),
4.
Potvrdenie o ukončení poskytovania/o ukončení potreby starostlivosti
s úplným názvom "Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti/Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie" (vystavuje všeobecný lekár).
Všeobecný lekár na tlačive predpísanom ústredím Sociálnej poisťovne potvrdzuje vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti, trvanie poskytovania osobnej starostlivosti k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti, a ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti.
Potvrdenie č. 1 - Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a prvom poskytovaní domácej starostlivosti
Oprávnený lekár potvrdí vznik potreby osobnej a celodennej starostlivosti poistencovi na tlačive
"Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti - Žiadosť o "dlhodobé" ošetrovné"/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie".
V prípade, ak oprávnený lekár uzná dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti poistenca z dôvodu poskytovania starostlivosti ošetrovanej osobe z viacerých nemocenských poistení, potvrdenie vystaví osobitne pre každé nemocenské poistenie. Lekár vystavené potvrdenie odovzdá osobe, ktorá bude poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť
ako prvá
; potvrdenie obsahuje dve časti:
I. Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti
Lekár v tejto časti potvrdí vznik potreby poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť a uvedie:
-
identifikačné údaje ošetrovanej osoby, ktorá si vyžaduje poskytovanie starostlivosti v prirodzenom prostredí,
-
dátum, odkedy vznikla potreba tejto starostlivosti,
-
dôvod vzniku potreby tejto starostlivosti (lekár vyberie jednu z dvoch možností),
-
osobu, ktorá bude poskytovať starostlivosť v prirodzenom prostredí ošetrovanej osoby
ako prvá,
-
údaje o všeobecnom ­lekárovi ošetrovanej osoby, ktorému oprávnený lekár oznámi všetky vyššie potvrdené skutočnosti (zároveň vyznačí v prepúšťacej správe indikáciu osobnej a celodennej starostlivosti),
-
na potvrdení uvedie dátum jeho vystavenia, doplní podpis a pečiatku.
II. Potvrdenie o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti
Lekár v tejto časti potvrdí, ktorý poistenec bude ako prvý poskytovať osobnú a celodennú starostlivosť odo dňa vzniku jej potreby.
Poistenec, ktorý si uplatňuje nárok na dlhodobé ošetrovné, má povinnosť predložiť toto potvrdenie pobočke Sociálnej poisťovne. Pred odovzdaním tohto potvrdenia je poistenec povinný vypísať a podpísať vyhlásenie na druhej strane tlačiva, kde okrem iného uvádza:
-
vzťah k ošetrovanej osobe,
-
<
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.