Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Minimálna mzda a mzdové príplatky v roku 2022

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. V akej výške garantuje súčasná právna úprava minimálnu výšku platu? V tomto článku sa venujeme zmene minimálnej mzdy od roku 2022 a či zmena hodinovej minimálnej mzdy ovplyvní aj výšku mzdových príplatkov od 1. 1. 2022.

Od 1. 1. 2022 je minimálna mzda v nasledujúcej výške:

  • mesačná minimálna mzda 646 € [57 % z 1 133 €],
  • hodinová minimálna mzda 3,713 €, ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 40 hodín.

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa úmerne zvýši. Takto určená suma minimálnej hodinovej mzdy sa zaokrúhli na tri desatinné miesta (podľa právnej úpravy sa do 31. 12. 2020 uplatňovalo zaokrúhľovanie na štyri desatinné miesta).

Minimálna mzda

Rok 2021

Rok 2022

Rozdiel

Mesačná mzda

623 €

646 €

23 €

Hodinová mzda (UPČ 40 hodín týždenne)

3,580 €

3,713 €

0,133 €

Príklad č. 1:

Ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca je 40 hodín. V akej výške patrí zamestnancovi minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu v roku 2022?

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom na príslušný kalendárny rok sa podľa zákona o minimálnej mzde určí ako 1/174 zo sumy platnej mesačnej minimálnej mzdy; suma sa zaokrúhli na tri desatinné miesta. Nakoľko pre rok 2022 je suma mesačnej minimálnej mzdy určená vo výške 646 €, zamestnancovi, ktorého ustanovený týždenný pracovný čas je 40 hodín, patrí hodinová minimálna mzda 3,713 € [646 : 174 = 3,7126 po zaokrúhlení 3,713 €].

Príklad č. 2:

Ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca je 37,5 hodiny. V akej výške patrí zamestnancovi minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu v roku 2022?

Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín, suma minimálnej mzdy vyjadrená v eurách za hodinu sa podľa § 2 ods. 4 zákona o minimálnej mzde úmerne zvýši; takto vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné miesta. To znamená, že ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 37,5 hodiny, zamestnancovi patrí hodinová minimálna mzda 3,961 € [3,713 € x (40 : 37,5) = 3,96053].

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje u tých zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou mzdovou formou ako mesačná časová mzda, napr. hodinovou časovou mzdou, úkolovou mzdou alebo podielovou mzdou, sa pri posudzovaní ich nárokov vychádza z hodinovej minimálnej mzdy.

Minimálna mzda predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

Za obdobný pracovný vzťah sa považujú pracovné vzťahy, ktoré upravuje podľa odkazu zákona o minimálnej mzde, napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v z. n. p., zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v z. n. p., zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v z. n. p., zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p., zákon č. 346/2005 Z. z. v z. n. p..

Počnúc 1. 1. 2013 sa uplatňovanie minimálnej mzdy vzťahuje aj na zamestnancov (dohodárov), ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). To znamená, že od 1.1.2022 sa dohodárovi poskytne za každú odpracovanú hodinu odmena za vykonanú prácu aspoň vo výške minimálnej mzdy 3,713 €.

Na odmeňovanie fyzických osôb, ktoré pre zamestnávateľa vykonávajú práce v právnom vzťahu založenom zmluvou uzatvorenou podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, sa zákon o minimálnej mzde nevzťahuje (napr. výkon prác na základe príkaznej zmluvy, výkon funkcie konateľa na základe zmluvy o výkone funkcie alebo na základe mandátnej zmluvy). Pre tieto skupiny osôb suma minimálnej mzdy ustanovená nariadením vlády nie je právne záväzná.

Minimálne mzdové nároky

Podľa § 120 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“) zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu:

  • najmenej v sume minimálneho mzdového nároku,
  • určeného pre stupeň náročnosti práce
  • príslušného pracovného miesta,

pričom pracovným miestom je súhrn činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa dr

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.