Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Minimálny preddavok na poistné na zdravotné poistenie

Kategória: Zdravotné poistenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. januára 2023 je účinná novela č. 518/2022 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sa v rámci čl. VII mení a dopĺňa aj zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“). Novela zákona zavádza do oblasti zdravotného poistenia nový inštitút tzv. minimálne poistné na zdravotné poistenie a dotkne sa nízkopríjmových zamestnancov, ktorých príjmy sú do výšky sumy životného minima. S touto legislatívnou novinkou vás oboznámime v nasledovnom článku.

Zamestnanec platí preddavky na poistné na zdravotné poistenie z dosiahnutej hrubej mzdy/odmeny za vykonanú prácu; zákon o zdravotnom poistení neurčuje žiadny minimálny vymeriavací základ, z ktorého zamestnanec je povinný platiť odvody na zdravotné poistenie, a tak do 31. decembra 2022 postačoval akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby zamestnanec uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie z reálne vyplateného príjmu (uvedené platí aj pri platení odvodov z odmeny plynúcej napr. konateľovi, členovi dozornej rady za výkon ich funkcie, poslancovi obecného zastupiteľstva). Naopak ostatní platitelia poistného (osoby samostatne zárobkovo činné a dobrovoľne nezamestnané osoby) platia tzv. minimálne poistné, ktoré je vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov vyhlásenej Štatistickým úradom SR (v roku 2022 išlo o poistné vo výške 79,31 € mesačne a v roku 2023 ide o poistné vo výške 84,77 € mesačne). To znamená, že ak by poistenec nevykonával zárobkovú činnosť, ktorá mu zakladá na účely zdravotného poistenia postavenie zamestnanca, a bol by napríklad dobrovoľne nezamestnaný, vznikla by mu povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu (pre rok 2023 suma 84,77 € mesačne). Od 1. januára 2023 sa do zdravotného poistenia zavádzajú dva nové pojmy „minimálne poistné zamestnanca“ a „minimálny preddavok zamestnanca“, ktoré majú zabezpečiť platbu poistného na úrovni zákonom určenej výšky minimálneho odvodu na zdravotné poistenie.

Nový pojem „minimálný preddavok zamestnanca“ (§ 16a novely zákona)

Od 1. januára 2023 rozlišujeme v zdravotnom poistení dva druhy preddavku na poistné: tzv. minimálny preddavok na poistné zamestnanca a tzv. celkový skutočný preddavok na poistné zamestnanca. Podľa § 16a ods. 1 novely zákona je minimálny preddavok na poistné zamestnanca súčet preddavku na poistné zamestnanca najmenej zo sumy životného minima platného k prvému dňu kalendárneho roka a preddavku na poistné zamestnávateľa za takéhoto zamestnanca; minimálny preddavok sa zaokrúhľuje na eurocent nadol. To znamená, že minimálny preddavok na poistné pre zamestnanca je určený na úrovni odvodu zo sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 227/2022 Z. z. o úprave súm životného minima je suma životného minima na jednu plnoletú

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.