Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Mzdové príplatky od 1. júna 2023

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 7. decembra 2022 bola schválená novela č. 1/2023 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ a „ZP“), na základe ktorej príplatky ku mzde už nebudú stanovené presne ustanovenou sumou uvedenou v Zákonníku práce. Novela Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. júna 2023. V článku vás oboznámime, ako sa bude po novom určovať minimálna (zákonom garantovaná) výška príplatkov.

Súčasťou celkovej mzdy zamestnanca sú okrem základnej a motivačnej zložky mzdy aj doplnkové plnenia, ktorých väčšina predstavuje mzdové zvýhodnenia, resp. „príplatky“. Majú špecifický charakter, pretože nárok na ne vzniká len za určitých objektívne splnených predpokladov spojenýchvýkonom práce, napríklad nárok na príplatok za prácu v noci vzniká zamestnancovi len v prípade, ak vykonával prácu noci. Zákonník práce upravuje minimálnu výšku príplatkov, ktoré je zamestnávateľ povinný zamestnancom za vykonanú práce poskytovať.

Užitočná rada: Aj u zamestnancov, ktorých odmeňovanie upravuje iný právny predpis než Zákonník práce (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zákonom garantovaná výška príplatkov závislá od výšky príplatku ustanovenej v Zákonníku práce. Zamestnancovi odmeňovanému podľa zákona č. 553/2003 Z. z. síce patrí za každú hodinu odpracovanú v noci, v sobotu alebo nedeľu príplatok v príslušnej percentuálnej sadzbe hodinovej sadzby funkčného platu, avšak tento príplatok musí byť poskytnutý najmenej vo výške ustanovenej v Zákonníku práce.

Zákonné mzdové príplatky

Zamestnávateľ je povinný poskytovať príplatky za vykonanú prácu najmenej vo výške, ktorú garantuje Zákonník práce. Súčasná právna úprava však umožňuje dohodnúť poskytovanie zákonných mzdových zvýhodnení aj vo vyšších sadzbách, ako sú garantované Zákonníkom práce, príp. dohodnúť poskytovanie aj iných „fakultatívnych“ mzdových príplatkov, ktoré nie sú v Zákonníku práce ustanovené, napríklad príplatok za prácu v odpoludňajších pracovných zmenách, príplatok za prácu vo výškach, príplatok za znalosť a používanie cudzích jazykov, príplatok za prácu v delených zmenách. Pri poskytovaní dobrovoľných príplatkov nevzniká nárok na tieto typy príplatkov „zo zákona“, ale na základe dohody v pracovnej zmluve, resp. v kolektívnej zmluve [§ 43 ods. 1 ZP]. V súlade so Zákonníkom práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi nasledujúce druhy príplatkov:

  • mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu v noci,
  • mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce,

a ďalej aj plnenia:

  • mzdu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku,
  • náhradu za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska,
  • odstupné,
  • odchodné.

Nárok na príplatky za vykonanú prácu v sobotu, v nedeľu, vo sviatok či za nočnú prácu a mzdovú kompenzáciu majú aj zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, tzv. dohodári (tento právny nárok bol zavedený novelou č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. mája 2018).

Zákonom garantovaná výška príplatkov

Do 31. decembra 2020 sa minimálna výška príplatkov určovala ako príslušné %zo sumy hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády SR pre príslušný kalendárny rok, alebo ako príslušné % zo sumy priemerného hodinového zárobku zamestnanca (ak išlo o výpočet príplatku za prácu nadčas a za prácu vo sviatok). To znamená, že ak došlo k nárastu minimálnej mzdy pre príslušný kalendárny rok, automaticky sa zvýšili aj mzdové príplatky za vykonanú prácu.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.