Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Nie každé sprevádzanie dieťaťa na vyšetrenie musí zamestnávateľ ospravedlniť

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association

Praktický problém, ktorý sa objavil v priebehu kalendárneho mesiaca máj, spočíval v situácii, či ak zamestnanec ako zákonný zástupca sprevádzal maloletú osobu na „vyšetrenie“ spočívajúce v komplexne alebo špecificky zameraných psychologických vyšetrení detí alebo odbornom posúdení pripravenosti dieťaťa na školu (tzv. školská zrelosť), pričom tieto vyšetrenia sú nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti zákonných zástupcov prihlásiť dieťa napríklad na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 19 a § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) alebo potrebe vyšetrenia pre prípad plnenia povinného predprimárneho vzdelávania podľa § 59 ods. 4 školského zákona v nadväznosti na § 59 ods. 5 školského zákona, ide o ospravedlnenú neprítomnosť zamestnanca v práci.

Ak totiž rodič požiadal, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2023, bol povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Mnohí zamestnávatelia totiž takúto absenciu zamestnanca z pracovného procesu odmietli akceptovať a zamestnancom vykázali buď neospravedlnenú neprítomnosť v práci, alebo požadovali uplatnenie iného druhu neprítomnosti zamestnanca napríklad dovolenky alebo pracovného voľna, ktoré mal zamestnanec kumulované napríklad za vykonanú prácu nadčas alebo pracovné voľno, ktoré si zamestnanec neskôr odpracuje. V uvedených prípadoch sa zákonnému zástupcovi ukladá povinnosť podať prihlášku do príslušnej  materskej škôlky alebo základnej školy, pričom odklad plnenia uvedených povinností (napr. v prípadoch dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) je možný aj na základe vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie.

Činnosť centier poradenstva a prevencie vychádza zo systému poradenstva a prevencie tak, ako ho vymedzuje § 130 ods. 1 školského zákona, pričom sa vymedzuje ako „odborná činnosť

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.