Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Opatrovateľ a osobný asistent – príspevky, odvody a dane

Kategória: Sociálne zabezpečenie Zdroj: DAU

Fyzická osoba, ktorá má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % sa považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových a duševných schopností fyzickej osoby, ktorá z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má fyzická osoba z dôvodu jej ťažkého zdravotného postihnutia v porovnaní s fyzickou osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia prekonať sama.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. Sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia sa kompenzujú aj finančnými príspevkami podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon 447/2008 Z. z.“), okrem iných, aj príspevkom na opatrovanie a príspevkom na osobnú asistenciu.

Príspevok na opatrovanie

Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá dovŕšila šesť rokov veku, a je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, osobe, ktorá ju opatruje, môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z.

Príspevok na opatrovanie slúži na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ťažkým zdravotným postihnutím pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí. Peňažný príspevok sa poskytuje osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (opatrovateľovi) a je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo osoba, ktorá býva s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.

Príspevok na opatrovanie sa poskytuje len jednej oprávnenej osobe:

- ak nepracuje,

- ak vykonáva zamestnanie, ktorým je výkon práce v pracovnoprávnom vzťahu, výkon práce v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere, výkon verejnej funkcie, výkon funkcie sudcu a výkon funkcie prokurátora, činnosť, z ktorých plynú príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, pričom toto zamestnanie nie je v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania, a mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, t. j., ak od 1.7.2022 nie je vyšší ako 4 468,84 € mesačne (príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane po odpočítaní poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, preddavku na daň alebo dane z príjmov a výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb, t. j. čistý príjem),

- ak si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovania inou osobou.

Výšku peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje vláda SR vždy k 1. 7. Výšku príspevku od 1.7.2022 ustanovila nariadením vlády SR č. 213/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška príspevku na opatrovanie.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, je v produktívnom veku, od 1.7.2022 je základná výška peňažného príspevku mesačne:

- 525,65 € pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,

- 699,15 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 € mesačne, ak:

- je opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a

- fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

- príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima – príspevok sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem,

- opatrovanou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím je nezaopatrené dieťa a príjem tejto osoby prevyšuje trojnásobok sumy životného minima - príspevok sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem,

- opatrovaná osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť – príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby a suma peňažného príspevku na opatrovanie od 1.7.2022 je mesačne:

  • 262,85 pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • 349,60 pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • 231,30 € pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa jej poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
  • 325,10 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutí, ak sa im poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
  • 339,10 € pri opatrovaní viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ak sa jednej z nich poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne.

Opatrovateľ a zdravotné poistenie

Za fyzickú osobu, ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie podľa § 40 zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je platiteľom poistného na zdravotné poistenie štát v súlade s § 11 ods. 7 písm. i) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v z. n. p. (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) Znamená to, že opatrovateľ, ktorý opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá príspevok za opatrovanie, je na účely zdravotného poistenia poistencom štátu.

Opatrovateľ, ktorý poberá peňažný príspevok za opatrovanie nemusí túto skutočnosť preukazovať a oznamovať svojej zdravotnej poisťovni. Údaje o poberateľoch peňažného príspevku za opatrovanie oznamuje zdravotným poisťovniam Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podľa § 11 ods. 7 písm. k) zákona o zdravotnom poistení, štát je platiteľom poistného aj za:

  • fyzickú osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotnom postihnutím odkázanú na opatrovanie podľa posudku vydaného podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - ide v zásade o podobný okruh osôb ako okruh poistencov štátu podľa § 11 ods. 7 písm. i) zákona o zdravotnom poistení, s tým, že zahŕňa osoby opatrujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ale nepoberajú peňažný príspevok za opatrovanie (napr. z dôvodu, že im na príspevok nevznikol nárok),
  • fyzickú osobu, ktorá opatruje blízku osobu (ustanovenú v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p.), ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení - v tomto prípade nie je potrebné, aby opatrovaná osoba bola osobou s ťažkým zdravotným postihnutí a bola odkázaná na opatrovanie, stačí, ak je osobou staršou ako 80 rokov.

Opatrovateľ, ktorý nepoberá peňažný príspevok za opatrovanie a opatrovateľ, ktorý opatruje blízku osobu staršiu ako 80 rokov je povinný túto skutočnosť preukázať a oznámiť svojej zdravotnej poisťovni. Vyplýva to z § 23 ods. 1 písm. d) zákona o zdravotnom poistení, podľa ktorého je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu za neho platiť poistné. Skutočnosť, že sa stal opatrovateľom je poistenec povinný oznámiť zdravotnej poisťovni na tlačive Oznámenie poistenca/platiteľa poistného do ôsmich dní od vzniku skutočnosti a zároveň je podľa § 23 ods. 3 písm. c) zákona o zdravotnom poistení povinný v čestnom vyhlásení uviesť meno, priezvisko a rodné číslo fyzickej osoby alebo blízkej osoby, ktorú opatruje, a priložiť kópiu rozhodnutia príslušného orgánu alebo posudku vydaného príslušným úradom, alebo kópiu rodného listu osoby staršej ako 80 rokov.

Ak opatrovateľ súčasne vykonáva aj zárobkovú činnosť v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy, na účely zdravotného poistenia sa považuje za zamestnanca a je povinný platiť poistné na zdravotné poistenie. Postavenie zamestnanca má aj vtedy ak činnosť vykonáva na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti a nie je poberateľom dôchodku. Poistné na zdravotné poistenie platí zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu. Ak činnosť vykonáva na základe dohody o brigádnickej práci študentov, na účely zdravotného poistenia je z kategórie zamestnancov vylúčený a poistné na

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.