Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Posúdenie zdravotného stavu žiadateľa o invalidný dôchodok

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. , MUDr. Dušan Čurila Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 2/2022

Invalidný dôchodok prestavuje významný právny inštitút práva sociálneho zabezpečenia. Predstavuje jednu z úrovní pomyselnej záchrannej siete sociálneho systému, ktorá má za cieľ čiastočne kompenzovať pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V tomto príspevku sa pozrieme na vybrané hmotnoprávne aj procesnoprávne aspekty posudzovania žiadosti o invalidný dôchodok.

Elementárne právne normy týkajúce sa inštitútu invalidného dôchodku nájdeme upravené v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociál­nom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociál­nom poistení“). Jednou z dávok dôchodkového poistenia, konkrétne z invalidného poistenia, sa poskytuje invalidný dôchodok.
 
Kritériá pre priznanie nároku na invalidný dôchodok

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociál­nom poistení má poistenec nárok na invalidný dôchodok vtedy, ak získal požadovaný počet rokov dôchodkového poistenia, stal sa invalidný a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa kritériá pre priznanie starobného dôchodku alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Právna norma zakotvená v § 70 ods. 2 zákona o sociálnom poistení však umožňuje získať invalidný dôchodok aj osobám, ktoré sa stali invalidnými v období, keď boli nezaopatreným dieťaťom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo osobám mladším ako 26 rokov, ktoré sa stali invalidnými počas doktorandského štúdia dennej formy, a pritom majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Uvedené právne normy operujú s adjektívom invalidný, pričom jeho definíciu nájdeme v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Podľa nej je poistenec invalidný, ak má kvôli dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v komparácii so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav fyzickej osoby je podľa § 71 ods. 2 zákona o sociálnom poistení taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje u fyzickej osoby pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má s ohľadom na poznatky lekárskej vedy trvať dlhšie než jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera tohto poklesu

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je jednou z kľúčových okolností pre prijatie záveru o invalidite fyzickej osoby. Tento indikátor sa zisťuje komparáciou telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. S ohľadom na § 71 ods. 4 zákona o sociálnom poistení sa má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť posudzovať z:

1. lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie a vyhodnotenia liečby so stanovením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.