Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Povinnosť zamestnávateľov platiť koncesionárske poplatky - novinky od 1. 7. 2021

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 10/2021

Pod pojmom koncesionárske poplatky sa rozumie úhrada za služby verejnosti, ktoré sú poskytované zo strany Rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Právna úprava tzv. koncesionárskych poplatkov je obsiahnutá v zákone č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 340/2012 Z. z.“).

Dňa 1. 7. 2021 vstúpil do účinnosti zákon č. 126/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „novela“). Tento článok približuje čitateľom povinnosti podnikateľov v oblasti koncesionárskych poplatkov, ako aj jednotlivé zmeny, ktoré im novela prináša.

Vyberateľ koncesionárskych poplatkov
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 340/2012 Z.z. je vyberateľom a príjemcom koncesionárskych poplatkov Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len "RTVS"). Príjmy z úhrad používa na:
-
zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,
-
zabezpečenie výberu, kontroly platenia a vymáhanie úhrad.
Koncesionárske poplatky sa uhrádzajú prevodom na číslo účtu v Štátnej pokladnici: Číslo účtu: 7000 333 333/8180 IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333 KS: 0558 BIC (SWIFT): SPSRSKBA VS: 88xxxxxxxx Pri variabilnom symbole sa za čísla 88 dopĺňa osemmiestne IČO platiteľa koncesionárskych poplatkov. V prípade, ak je IČO šesťmiestne, tak sa medzi čísla 88 a IČO platiteľa koncesionárskych poplatkov dopĺňajú dve nuly.
Koncesionárske poplatky je platiteľ koncesionárskych poplatkov povinný uhrádzať aj bez výzvy, či faktúry, ktorú by mu posielala RTVS. Úhrada sa v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. považuje za daňový výdavok.
Platiteľ koncesionárskych poplatkov
Platiteľom koncesionárskych poplatkov
 je podľa ust. § 3 novelizovaného zákona č. 340/2012 Z.z.:
-
fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, a to pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,
-
zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Podľa § 7 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce") je zamestnávateľom fyzická alebo právnická osoba, ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Ide najmä o fyzické osoby - živnostníkov a právnické osoby, spravidla podnikateľov.
Na účely zákona č. 340/2012 Z.z. sa za zamestnávateľa považuje aj služobný úrad podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., napr. ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy alebo orgán miestnej štátnej správy a pod.
Povinnosť platenia koncesionárskych poplatkov, ako aj oslobodenie od tejto povinnosti je, v prípade zamestnávateľov, naviazané výlučne na počet ich zamestnancov. 
Zamestnávateľ je platiteľom
 koncesionárskych poplatkov, 
ak zamestnáva troch alebo viacerých zamestnancov:
-
v pracovnom pomere
 založenom pracovnou zmluvou podľa Zákonn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.