Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Predzmluvné vzťahy v pracovnom práve

Kategória: Ochrana osobných údajov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur., Counsel, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Už pred uzatvorením pracovnej zmluvy majú budúci zmluvní partneri – zamestnávateľ a zamestnanec rôzne práva a povinnosti. Ide najmä o vzájomné informačné povinnosti, po splnení ktorých majú obe strany možnosť pracovnú zmluvu uzatvoriť, alebo naopak, ju neuzatvoriť a nevstúpiť do zmluvného vzťahu.

Zisťovanie informácií o zamestnancovi

Otázkou je, aké všetky informácie môžu o sebe navzájom zamestnávateľ a potenciálny zamestnanec v súlade s právnymi predpismi získavať. V konečnom dôsledku si predsa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu, počas ktorej zistia, či chcú v pracovnom pomere zotrvať, a preto by nemalo byť potrebné, aby si vopred o sebe získavali veľké množstvo informácií. Na druhej strane, je záujmom oboch strán, aby keď uzatvoria pracovný pomer, tento trval relatívne dlho, keďže náborový proces u zamestnávateľa, ako aj hľadanie práce zamestnanca je spojené s časovou náročnosťou.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v čl. 11 upravuje, že „Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.“

Uvedená zásada Zákonníka práce súvisí s právom na ochranu súkromia, je však pomerne neurčitá, a preto treba vždy individuálne posúdiť, aké osobné údaje môžu byť z hľadiska práce významné. Zásada Zákonníka práce používa pojem „osobný údaj“. Osobný údaj je zjednodušene všetko, čo identifikuje alebo dokáže identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

Osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami by mal zamestnávateľ získavať predovšetkým od uchádzača samotného, teda z jeho životopisu a prípadne z pracovného posudku alebo potvrdenia o zamestnaní, ktorý uchádzačovi vydal jeho predchádzajúci zamestnávateľ.

Zákonník práce priamo v § 41 ods. 5 upravuje, že zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať. Od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, môže zamestnávateľ požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní.

Podľa § 75 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.

Pri skončení pracovného pomeru je zasa zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (tzv. zápočtový list) a uviesť v ňom najmä dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávaných prác, informáciu, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú zrážky, v

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.