Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Priemerná mesačná mzda za rok 2023 a jej dopad na mzdové veličiny

Kategória: Mzdová politika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Dňa 4.3.2024 Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac, a aké veličiny táto suma ovplyvní?

Štatistický úrad SR dňa 4.3.2024 vyhlásil, že priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR (ďalej je len „priemerná mesačná mzda“) v roku 2023 dosiahla 1 430 €. Od výšky priemernej mesačnej mzdy sa odvodzuje všeobecný vymeriavací základ, ale aj ďalšie mzdové veličiny, ktoré majú dopad na výpočet poistného a v konečnom dôsledku aj na výšku čistého príjmu zamestnanca.

Pod pojmom všeobecný vymeriavací základ sa rozumie 12-násobok priemernej mesačnej mzdy; mení sa každý rok a vypočíta sa ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve a čísla 12. Keďže priemerná mesačná mzda v hospodárstve za rok 2023 sa oproti minulému roku zvýšila zo sumy 1 304 € na sumu 1 430 €, všeobecný vymeriavací základ je za rok 2023 vo výške: VVZ za rok 2023 = 12 mesiacov x 1 430 € = 17 160 €

Od výšky všeobecného vymeriavacieho základu je odvodený maximálny vymeriavací základ pre odvod poistného na sociálne poistenie a pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie, ak ide o odvod poistného dividend vyplatených zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie rokov 2011 až 2016. Od všeobecného vymeriavacieho základu sa odvodzuje aj vymeriavací základ poistencov štátu; štát platí za svojich poistencov poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý je určený ako 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu spred dvoch rokov, t. j.:

  • v roku 2024 štát platí poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu vo výške: 60 % z 1 304 € = 782,40 €,
  • v roku 2025 bude štát platiť poistné na dôchodkové poistenie z vymeriavacieho základu vo výške: 60 % z 1 430 € = 858 €.

Na zdravotné poistenie platí štát za svojich poistencov poistné z ročného vymeriavacieho základu, ktorý je určený ako 12-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. v roku 2024 ide o vymeriavací základ vo výške 15 648 € a v roku 2025 pôjde o vymeriavací základ vo výške 17 160 €.

Vymeriavací základ na sociálne poistenie v roku 2025

Rozsah sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ktorý definuje druhy (subsystémy) sociálneho poistenia. Podľa § 128 zákona o sociálnom poistení platitelia poistného platia poistné na:

  • nemocenské poistenie (ďalej aj „NP“),
  • dôchodkové poistenie (ďalej aj „DP“), ktoré sa člení na starobné poistenie a invalidné poistenie,
  • poistenie v nezamestnanosti (ďalej aj „PvN“),
  • garančné poistenie (ďalej aj „GP“), ak je zamestnávateľ povinne garančne poistený,
  • úrazové poistenie (ďalej aj „ÚP“),
  • do rezervného fondu solidarity(ďalej aj „RfS“),
  • od 1.1.2022 aj poistné na financovanie podpory, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu (ďalej „FP“).

Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti, poistného na financovanie podpory a poistného do rezervného fondu solidarity s výnimkou úrazového poistenia za každého jeho zamestnanca je v kalendárnom roku mesačne najviac 7-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí toto poistné, t. j. pre rok 2025 sa uplatní v nasledujúcej výške:

Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa bude platiť poistné na SP  ................................................ 2025

Maximálny vymeriavací základ = 7 x (1/12 z VVZ za rok 2023) = 7 x 1/12 z 17 160 .................... 10 010 €

Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140 zákona o sociálnom poistení, maximálny vymeriavací základ podľa § 138 ods. 9 zákona o sociálnom poistení (okrem úrazového poistenia) sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.