Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Príspevky na rekreáciu a kúpeľná starostlivosť

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: Ing. Anton Kolembus

Rekreačné poukazy a príspevky na rekreáciu pre zamestnancov sú novinkou od roku 2019. Za splnenia podmienok upravených v § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) môže žiadať zamestnanec svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, je na žiadosť zamestnanca povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Príspevok na rekreáciu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie.

Podmienka trvania pracovného pomeru nepretržite najmenej 24 mesiacov sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie. Nárok na príspevok na rekreáciu tak majú aj zamestnanci, ktorých pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a aktuálne sú na rodičovskej alebo materskej dovolenke alebo sú na neplatenom voľne.

♦ Príklad č. 1:

Pracovný pomer zamestnanca začal 2. 5. 2017. V máji 2019 predložil zamestnanec zamestnávateľovi doklady o rekreácii, z ktorých vyplýva, že rekreácia začala dňa 29. 4. 2019 a skončila 4. 5. 2019.

Pretože rekreácia začala pred 2. 5. 2019, zamestnanec nárok na príspevok na rekreáciu nemá – doba 24 mesiacov trvania pracovného pomeru uplynula až 2. 5. 2019.

* * *

♦ Príklad č. 2:

Pracovný pomer zamestnanca začal 2. 5. 2017. Doba 24 mesiacov trvania pracovného pomeru tak uplynie až 2. 5. 2019. Zamestnanec si objednal a zaplatil rekreáciu 26. 4. 2019. Na rekreáciu nastúpil 6. mája 2019 a trvala do 10. mája 2019. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklady o rekreácii do konca mája.

Zamestnanec má nárok na príspevok na rekreáciu za rok 2019, a to až do výšky 275 € pretože ku dňu nástupu na rekreáciu bola splnená podmienka trvania pracovného pomeru.

* * *

♦ Príklad č. 3:

Pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite od 1. 6. 2015. V januári 2019 preložil zamestnanec doklady o rekreácii, z ktorých vyplýva, že rekreácia začala dňa 23. 12. 2018 a skončila 30. 12. 2018.

Pretože rekreácia začala 23. 12. 2018, zamestnanec nárok na príspevok nemá – rekreácia sa začala pred 1. 1. 2019, to je pred účinnosťou novely Zákonníka práce o poskytovaní príspevku na rekreáciu.

* * *

♦ Príklad č. 4:

Pracovný pomer zamestnanca trvá nepretržite od roku 2010. Rekreácia zamestnanca začala od 28. 12. 2018 a trvala do 6. 1. 2019. Zamestnanec za rekreáciu preddavok zaplatil 28. 12. 2018 vo výške 100 € a doplatok vo výške 160 € bol uhradený v deň skončenia rekreácie 6. 1. 2019. Môže zamestnávateľ príspevok na rekreáciu poskytnutý zamestnancovi v sume 143 € oslobodiť od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a považovať ho za daňový výdavok (náklad)?

Podľa § 52zt ZDP ustanovenie § 5 ods. 7 písm. b) ZDP v znení účinnom od 1. 1. 2019 sa použije na rekreácie podľa § 152a Zákonníka práce, ktoré začínajú po 31. 12. 2018, preto príspevok na rekreáciu v tomto prípade nemožno oslobodiť od dane. Príspevok na rekreáciu v sume 143 €, ktorý je u zamestnanca zdaniteľný príjem, môže byť daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 1 ZDP, len ak sú splnené ustanovené podmienky.

* * *

♦ Príklad č. 5:

Pracovník bol nezamestnaný. Do pracovného pomeru nastúpil 1. 4. 2019. Zamestnanec si objednal a zaplatil rekreáciu 26. 3. 2019. Na rekreáciu nastúpil 18. apríla 2019 a trvala do 24. apríla 2019. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklady o rekreácii do 15. mája.

Zamestnanec nemá nárok na príspevok na rekreáciu, pretože ku dňu nástupu na rekreáciu nebola splnená podmienka nepretržitého trvania pracovného pomeru 24 mesiacov.

* * *

♦ Príklad č. 6:

Pracovný pomer zamestnanca trvá od 1. 10. 2016. Zamestnanec je od 1. 12. 2018 na neplatenom voľne z dôvodu opatery nevládneho rodiča.

Za rok 2019 má nárok na príspevok na rekreáciu.

* * *

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Počet zamestnávaných zamestnancov sa rozumie priemerný evidenčný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok.

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času.

* * *

♦ Príklad č. 7:

Pracovný pomer zamestnankyne trvá od 1. 9. 2016. Zamestnankyňa je počas celého roka 2019 na rodičovskej dovolenke.

Za rok 2019 má nárok na príspevok na rekreáciu.

* * *

♦ Príklad č. 8:

Pracovný pomer zamestnanca trvá od 1. 9. 2016.

Zamestnanec má podľa pracovnej zmluvy polovičný úväzok. Výška jeho príspevku na rekreáciu je limitovaná sumou 275 / 2 = 137,50 €.

* * *

♦ Príklad č. 9:

Dvaja zamestnanci požiadali zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu. Obidvaja k žiadosti priložili účtovný doklad s označením zamestnanca na sumu 200 €. V akých sumách bude zamestnancom vyplatený príspevok, ak jeden z týchto zamestnancov pracuje na polovičný úväzok?

Zamestnávateľ obidvom zamestnancom vyplatí 55 % z oprávnených výdavkov, t. j. po 110 €. Ak by v tomto kalendárnom roku zamestnanec, ktorý pracuje na kratší pracovný čas, za nezmenených podmienok, znova požiadal o príspevok na rekreáciu (požiadal by zamestnávateľa doplatiť príspevok do max.sumy), potom by mu zamestnávateľ mohol v súlade s § 152a Zákonníka práce, doplatiť príspevok na rekreáciu max. do sumy 137,50 € (137,50 € = najvyššia sumu príspevku znížená v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času).

Ak zamestnanec skončí v priebehu kalendárneho roka pracovný pomer príspevok sa mu nijako nekráti. Pokiaľ takýto zamestnanec bude na rekreácii, ktorá začne ešte počas trvania pracovného pomeru, má nárok na príspevok vo výške 55 % až do sumy 275 € za rok.

* * *

♦ Príklad č. 10:

Zamestnanec pracuje v pracovnom pomere na plný úväzok. Pracovný pomer začal v roku 2014. Pracovný pomer končí 30. 4. 2019. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu a predloží zamestnávateľovi dňa 6. 5. 2019 (teda už v čase, kedy pracovný pomer skončil) doklady o svojej rekreácii, ktorá bola v d

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.