Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Sezónne zamestnávanie podľa novely Zákonníka práce

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 1. 2023 sa zavádza do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) nový typ dohody, t. j. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Túto legislatívnu novinku prináša novela Zákonníka práce – zákon č. 248/2022 Z. z., ktorý nadobúda účinnosť od 1. 1. 2023. Príspevok sa zaoberá touto zmenou, najmä pojmom sezónna práca, náležitosťami uvedenej dohody a problematikou odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci.

Hlavným účelom zavedenia tohto nového druhu dohody je zjednodušenie zamestnávania sezónnych pracovníkov a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa. Zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa spočíva v zavedení výnimky z platenia poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, a to formou tzv. odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá sa uplatní pri výkone sezónnej práce.

Novela č. 248/2022 Z. z. mení a dopĺňa aj ďalšie osobitné predpisy – zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Pojem sezónna práca na pracovnoprávne účely

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v Zákonníku práce aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Iný pracovnoprávny vzťah možno založiť na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru; súčasná právna úprava rozlišuje dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.

Uvedené dohody sa považujú za doplnkový pracovnoprávny vzťah, ktorý by sa mal v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce uzatvárať len výnimočne, a to v prípade, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom (dohoda o vykonaní práce) alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). Od 1. 1. 2023 sa do pracovného práva zavádza nový druh dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pod názvom Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Rozdiel oproti ostatným dohodám spočíva v tom, že podmienka výnimočnosti sa na tento druh nevzťahuje, rozhodujúci je charakter vykonávaných prác.

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce predstavuje osobitný druh dohody, ktorú bude môcť zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom na výkon sezónnej práce. Pojmom sezónna práca sa rozumie výkon pracovnej činnosti, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku.

Druhy sezónnej práce vykonávané v sektore poľnohospodárstva, cestovného ruchu, v potravinárstve a lesnom hospodárstve, na základe ktorých bude môcť zamestnanec vykonávať zárobkovú činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, sú taxatívne vymenované v prílohe č. 1b Zákonníka práce a ide o tieto pracovné činnosti:

a) pracovné činnosti v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní: 

 1. vybraných druhov ovocia (...),
 2. viniča, 
 3. vybraných druhov zeleniny (...),
 4. zemiakov, 
 5. chmeľu, 
 6. osivovej kukurice určenej na kastráciu,
 7. rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode;

b) v cestovnom ruchu pri: 

 1. preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc, 
 2. prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb, 
 3. prevádzkovaní táborov, 
 4. prevádzke umelých vodných plôch, 
 5. prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.