Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Stravovanie konateľa alebo spoločníka, ktorý je v hlavnom pracovnom pomere

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. Zuzana Macková, PhD.

V prípade, že v s. r. o. je konateľ alebo spoločník zamestnaný v hlavnom pracovnom pomere (riadna pracovná zmluva), kde má dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas, vzťahuje sa na túto spoločnosť zákonná povinnosť zabezpečiť stravovanie ktoroukoľvek formou (buď poskytnutím stravných lístkov, alebo využitia stravovacieho zariadenia) vlastné, resp. iné? Existuje nejaká možnosť (vnútorná smernica a pod.), že by sa tohoto stravného konateľ alebo spoločník dobrovoľne vzdal?

Pracovný pomer sa považuje za osobno-právny vzťah, v ktorom je zamestnanec povinný pracovať v zmysle pokynov zamestnávateľa osobne v zmysle pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu a zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, ako aj vytvárať vhodné podmienky na plnenie pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou (§ 47 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v z. n. p., ďalej len "Zákonník práce").

Súčasťou obsahového rámca vytvárania priaznivých pracovných podmienok zamestnávateľa (t.j. v danom prípade s. r. o.) je aj povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; pričom túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi. Táto povinnosť sa nevzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí, ani voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, okrem (t.j. s výnimkou) zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny (§ 152 ods. 1 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ (t.j. daná s. r. o.) zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby v prípade, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. V prípade, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla (§ 152 ods. 2 Zákonníka práce).

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (t.j. zo sociálneho fondu).

Zamestnávateľ poskytne zamestnanco
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.