Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Úmrtie zamestnanca z hľadiska pracovnoprávnych nárokov

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Zamestnávateľ sa musí po právnej stránke vysporiadať s úmrtím zamestnanca. Musí presne identifikovať nároky zamestnanca, prípadne nároky pozostalých a musí tiež vedieť identifikovať svoje nároky voči zamestnancovi. Podľa § 59 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. v z. n. p. (ďalej len „ZP“) pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca. Zamestnávateľ má povinnosť odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne v zákonných lehotách a vysporiadať sa s nárokmi jednej aj druhej strany.

Nároky zamestnanca, resp. pozostalých

Zákonník práce poskytuje veľmi stručné ustanovenie, o ktoré sa môže zamestnávateľ a pozostalí zamestnanca oprieť. Týmto ustanovením je § 35 ZP.

Ustanovenie § 35 ods. 1 ZP upravuje, že „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.“

Iba o peňažných nárokoch zamestnanca sa stanovuje, že nezanikajú. Pri všetkých nepeňažných nárokoch dochádza teda smrťou zamestnanca k ich automatickému zániku.

Aj pri peňažných nárokoch však bude dôležitá forma tohto nároku. Druhá veta vyššie uvedeného ustanovenia už ďalej podrobnejšie upravuje len mzdové nároky. Zákonník práce však mzdové nároky nedefinuje, definuje len v § 118 ods. 2 pojem mzda.

Mzdové nároky až do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca prechádzajú priamo postupne na manžela, deti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.