Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom zamestnanca v skúšobnej dobe

Kategória: Starostlivosť o zamestnancov, odmeňovanie Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Môže zamestnávateľ odložiť výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom až na čas po skončení skúšobnej doby zamestnanca?

Novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. účinná od 1. 3. 2021 ustanovila právo zamestnanca na výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom.

V praxi vo väzbe na túto novelu bola položená otázka:

Vyplýva z práva zamestnávateľa na základe ustanovenia § 152 ods. 7 ZP „Podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže zamestnávateľ ustanoviť vo vnútornom predpise“, aj to,  že zamestnávateľ môže odložiť výber stravovania, resp. jeho realizáciu až na čas po uplynutí skúšobnej doby?

Na uvedenú otázku možno odpovedať takto:

Účelom uvedeného ustanovenia je umožniť zamestnávateľovi flexibilitu vzhľadom na odlišné podmienky, veľkosť zamestnávateľa a pod. Pri tvorbe vnútorného predpisu sa zamestnávateľ musí hýbať v rámcoch, ktoré ustanovuje Zákonník práce.

Spôsob uskutočnenia výberu, termín výberu a následná realizácia výberu v praxi nesmie byť v rozpore s účelom zákona, t. j. zamestnanec má právo vybrať si a jeho rozhodnutie zaväzuje zamestnávateľa.

Organizačný aspekt výberu, t. j. právo zamestnávateľa určiť určité podmienky výberu bolo do zákona doplnené z dôvodu, aby zamestnávateľ mal možnosť „optimalizovať“ vnútorné procesy vzhľadom na ich prípadnú náročnosť vo väzbe na počet zamestnancov, čas potrebný na obstaranie stravovacích poukážok, špecifické podmienky jednotlivých pracovísk a pod.

Právo zamestnávateľa spresniť pravidlá výberu nemôže negovať právo zamestnanca na samotný výber. Zamestnávateľ nemôže postupovať tak, že zamestnancovi de facto výber odoprie, resp. napriek výberu zamestnanca nebude plniť to, čo sa vybralo, hoci zamestnávateľ objektívne plniť môže.

Napríklad:

Zamestnávateľ si môže nastaviť proces výberu tak, aby sa uskutočnil do konca novembra príslušného kalendárneho roka a ovplyvnil 12 mesiacov nasledujúceho kalendárneho roka (od 1. 1. do 31. 12.) alebo aby zamestnanec, ktorý nastupuje do práce v priebehu kalendárneho roka, napr. 15. 6., si vyberal len do 31.12.

Právo zamestnávateľa zorganizovať výber však neznamená, aby si zamestnanec, ktorý nastúpi 15. 6., nemohol do 31.12. vôbec vybrať. Rovnako to neznamená, aby si zamestnanec, ktorý si chce vybrať v rámci skúšobnej doby, nemohol vôbec vybrať, resp. aby zamestnávateľ realizáciu toho, čo si zamestnanec vyberie, odkladal až na čas po uplynutí skúšobnej doby.

Zamestnávateľ môže v tomto prípade „odložiť“ realizáciu toho, čo si zamestnanec vybral, len vo väzbe na objektívne dôvody, napr. zabezpečenie stravovacích poukážok vyžaduje nejaký čas, plnenia sa poskytujú k nejakému termínu (napr. deň výplaty) a na príslušný mesiac sa plnenie už vyplatilo a pod. Samotná skúšobná doba nie je sama osebe objektívnym dôvodom.

Uvedené vyplýva aj zo všeobecnej zásady vyjadrenej v čl. 2 a § 13 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorých výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.