Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Vykazovanie poistného na zdravotné poistenie za zamestnancov so zdravotným postihnutím

Kategória: Zdravotné poistenie Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľ ako platiteľ poistného je  povinný vykazovať preddavky na poistné za každý kalendárny mesiac, za ktorý odvádza poistné. Spôsob a formu vykazovania preddavkov na poistné upravuje  vyhláška MZ SR č. 159/2018 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného v znení neskorších predpisov.

Pri vykazovaní preddavkov na poistné, ak ide o platiteľa poistného, ktorým je zamestnávateľ, sa okrem iného v mesačnom výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie vykazujú aj tieto údaje: 

  • deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov,
  • celkový počet dní, za ktoré sú vypočítané a platené preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, 
  • vymeriavací základ za všetkých zamestnancov v členení podľa sadzieb poistného, 
  • počet zamestnancov, za ktorých sa platia preddavky na poistné, v členení podľa sadzieb poistného, 
  • sadzba poistného v členení na sadzbu poistného pre zamestnanca a sadzbu poistného pre zamestnávateľa, 
  • celková suma preddavkov na poistné podľa výšky sadzby poistného v členení na sumu preddavkov na poistné platenú zamestnancom a sumu preddavkov na poistné platenú zamestnávateľom, 
  • zoznam poistencov, za ktorých sa platia preddavky na poistné.

Výška preddavkov na poistné na zdravotné poistenie sa z vymeriavacieho základu vypočíta sadzbou, ktorá sa líši pre zamestnanca a zamestnávateľa. Znížená sadzba poistného platí pre osoby so zdravotným postihnutím, a uplatní sa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola osoba považovaná za osobu so zdravotným postihnutím aspoň jeden deň. Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“)  sa za osobu so zdravotným postihnutím považuje na účely zdravotného poistenia fyzická osoba:

  • uznaná za invalidnú podľa  § 70 až § 73 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov alebo podľa § 42 zákona č. 328/2002 Z. z., kedy poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, alebo ak ide policajta alebo profesionálneho vojaka, ktorého schopnosť vykonávať primerané civilné zamestnanie je znížená najmenej o 20 %; na účely uplatnenia zníženej sadzby poistného je rozhodujúce predloženie príslušného dokladu, napr. rozhodnut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.