Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny "lex korona" týkajúce sa pracovnej zdravotnej služby

Kategória: Pracovná zdravotná služba Autor/i: Mgr. Miriam Tipánová Zdroj: časopis Právo a manažment v zdravotníctve 10/2020

Vláda Slovenskej republiky prišla s iniciatívou prijatia opatrení, ktoré majú spoločný cieľ, a to zlepšiť podnikateľské prostredie. Táto iniciatíva bola označovaná ako "podnikateľské kilečko", alebo aj ako "lex korona". V nasledujúcich riadkoch si priblížime obsah niektorých už prijatých opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré z hľadiska ambulancií alebo lekárni môžu znamenať zmenu v ich doterajšom fungovaní. 

Medzi opatrenia, ktoré napĺňajú spoločný cieľ zaraďujeme aj opatrenia z oblasti ochrany verejného zdravia, ktorá je upravená v osobitnom právnom predpise. Takýmto osobitným právnym predpisom je zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z."), ktorý sa vzťahuje aj na ambulancie a lekárne. V tomto zákone je upravená povinnosť (aj pre lekárne aj ambulancie) zabezpečiť si pracovnú zdravotnú službu a mnoho ďalších povinností. Ešte pred samotným vymedzením opatrení si zhrnieme základné informácie o pracovnej zdravotnej službe, ktoré sa zídu ambulancii.

 

Základné informácie o pracovnej zdravotnej službe

Pracovná zdravotná služba je  od­bornou a poradenskou služ­boupre zamestnávateľov, a to v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ktorá vykonáva zdravotný dohľad zameraný najmä na predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou u zamestnancov. Jej hlavným cieľom je  prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov a udržanie pracovnej a funkčnej spôsobilosti zamestnancov v priebehu ich zamestnania.

V praxi sa stretávame s tým, že mnohí z vás považujú pojmy pracovná zdravotná služba a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej len "BOZP") za totožné. Chceli by sme vás upozorniť na to, že tieto pojmy nie sú rovnaké. V tomto článku sa dozviete aj o tom, či posudok o riziku, ktorý vám vypracoval bezpečnostný technik je platný alebo si musíte zabezpečiť nový.

Zamestnávatelia, teda lekárne aj ambulancie sú povinné mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu a taktiež musia zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a zásad BOZP na pracovisku. Teda zo zákona vám vyplývajú iné povinnosti v prípade pracovnej zdravotnej služby a iné povinnosti v prípade BOZP.

Právna úprava pracovnej zdravotnej služby a BOZP

Pracovnú zdravotnú službu upravuje najmä zákon č. 355/2007 Z.z. Tento zákon je podľa nášho názoru náročnejší na pochopenie, taktiež je neprehľadný, a preto v praxi môžu vzniknúť aplikačné problémy. Pre lekárne a ambulancie je veľmi dôležitý § 30, v ktorom sú vymedzené vaše povinnosti, no nie všetky povinnosti, ktoré sú tam uvedené, sa na vás vzťahujú. Rozsah pov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.