Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny v opatreniach Národnej banky Slovenska v oblasti starobného dôchodkového sporenia

Kategória: Riadenie ľudských zdrojov Autor/i: JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“) bola realizovaná reforma dôchodkového systému spočívajúca v zavedení II. piliera dôchodkového zabezpečenia do systému dôchodkového zabezpečenia. Druhý pilier dôchodkového zabezpečenia je systémom starobného dôchodkového sporenia, ktorý na báze individuálnej zodpovednosti jednotlivca a princípu zásluhovosti zabezpečuje príjem sporiteľa v starobe a  príjem pozostalých pre prípad úmrtia sporiteľa. Účasťou v systéme dôchodkového sporenia za zákonom ustanovených podmienok prevzali na seba občania individuálnu zodpovednosť za svoj príjem v starobe. Pri demografickom vývoji, z ktorého vyplývajú narastajúce požiadavky na verejné financie pri zabezpečení príjmu v starobe z I. piliera dôchodkového zabezpečenia vo forme dôchodkového poistenia, je starobné dôchodkové sporenie riešením zabezpečujúcim na báze individuálnej zodpovednosti a zásluhovosti príjem v starobe. Do systému starobného dôchodkového sporenia sa od jeho vzniku zapojilo 1, 5 milióna občanov Slovenska z približne 2,3 milióna pracujúcich.

V tomto článku upriamime pozornosť na najnovšie vydané predpisy Národnej banky Slovenska, týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia a podmienok preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorých právne účinky nastanú počnúc nasledujúcim rokom, t. j. od 1. januára 2024.

Konkrétne ide o tieto predpisy:

-     opatrenie Národnej banky Slovenskač. 428/2023 Z. z.z 23. októbra 2023 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení,

-     opatrenie Národnej banky Slovenska č. 429/2023 Z. z. z 23. októbra 2023 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Právna úprava, obsiahnutá v nových opatreniach, vychádza a reflektuje legislatívne zmeny:

-     zákona č. 183/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

-     zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-     zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov,

-     zákona č. 234/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zákon č. 183/2014 Z. z. zosúladil znenie niektorých ustanovení s osobitnou právnou úpravou a zároveň bližšie upravil aj § 52 zákona o starobnom dôchodkovom sporení vo veciach, ktoré slúžia na preukázanie splnenia zákonom prezumovaných náležitostí potrebných k splneniu podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska. Taktiež sa špecifikovali niektoré skutočnosti slúžiace na preukázanie splnenia podmienok na udelenia povolenia Národnej banky Slovenska, napríklad vecné predpoklady na činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v rámci ktorých musí byť preukázané aj zabezpečenie prevodu dát na ponukový systém.

Zákonom č. 91/2016 Z. z. bol rozšírený okruh podmienok, ktoré musia byť preukázané na účely udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska o podmienku bezúhonnosti jednak zakladateľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti a bezúhonnosti akcionára dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dochádza k rozšíreniu podmienky bezúhonnosti aj na právnické osoby, ak sú žiadateľmi o vydanie príslušných predchádzajúcich súhlasov Národnej banky Slovenska alebo pokiaľ je žiadateľom o vydanie príslušného povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Zákonom č. 177/2018 Z. z. bola s cieľom zníženia administratívnej záťaže pre dôchodkové správcovské spoločnosti ako dohliadané subjekty, resp. zakladateľov, akcionárov ako aj členov riadiacich orgánov dôchodkovej správcovskej spoločnosti zrušená povinnosť predkladať výpis z registra trestov a výpis z obchodného registra na účely udelenia predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V súlade s cieľom znížiť administratívnu záťaž pre dohliadané subjekty bola preto pre Národnú banku Slovenska ustanovená povinnosť získavať a používať v rámci svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy bez potreby ich predkladania zo strany dohliadaných subjektov. Zákon proti byrokracii taktiež zavádza povinnosť pre všetky orgány verejnej moci získavať, využívať a navzájom si bezodplatne poskytovať údaje vedené v informačných systémoch verejnej správy pri výkone svojej úradnej činnosti.

Zákonom č. 234/2019 Z. z. bolo upravené znenie zákona o starobnom dôchodkovom sporení v tom zmysle, že došlo k zrušeniu informačného prospektu a jeho nahradenie kľúčovými informáciami ako novým informačným dokumentom podľa § 106 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určeným pre všetkých záujemcov o starobné dôchodkové sporenie, čo bolo tiež reflektované v novoprijatom opatrení. Kľúčové informácie efektívnejšie a názornejšie sprostredkujú potenciálnym sporiteľom informácie o dôchodkovom fonde a jeho zameraní a rizikách, pomôžu mu správne pochopiť postavenie a povahu dôchodkového fondu a úroveň rizika na jednotnej rizikovej škále, pričom by mal byť schopný prijať lepšie investičné rozhodnutie.

Zákonom č. 234/2019 Z. z. tiež bolo upravené znenie § 48 ods. 2 písm. o) zákona o starobnom dôchodkovom sporení v tom zmysle, že na udelenie povolenia Národnej banky Slovenska na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je potrebné preukázať, že kľúčové informácie sú zostavené v súlade so zákonnom o starobnom dôchodkovom sporení.

Vzhľadom na rozsah spomínaných legislatívnych zmien a taktiež so zreteľom na potrebu reflektovať návrhy vyplývajúce z aplikačnej praxe, došlo dňa 23. októbra 2023 k schváleniu nového opatrenia Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, a tiež k schváleniu opatrenia o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 428/2023 Z. z. o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Splnomocňovacím ustanovením § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola Národná banka Slovenska oprávnená na vydanie právneho predpisu bližšie špecifikujúceho náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 zákona o starobnom dôchodkovom sporení za účelom preukázania splnenia podmienok na udelenie tohto predchádzajúceho súhlasu pri výkone činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Túto svoju kompetenciu Národná banka Slovenska uplatnila vyhlásením opatrenia z 23. októ

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.