Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zmeny vo výkazoch poistného na zdravotné a sociálne poistenie

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. 3. 2022 nadobudla účinnosť novela č. 480/2021 Z. z. zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o podpore v čase skrátenej práce“), ktorý upravuje nový inštitút, tzv. kurzarbeit na Slovensku. Vznik tohto nového právneho predpisu ako samostatného a stabilného zákona vyplynul z priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež zo skúseností spojených s využívaním štátnej podpory vo forme tzv. „Prvej pomoci“. V súvislosti so schválenými legislatívnymi zmenami dochádza aj k úprave vykazovania preddavkov na poistné na zdravotné poistenie a vykazovania poistného na sociálne poistenie.

Pôvodne mal zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2022, avšak na základe novely č. 480/2021 Z. z. bolo dňa 1. 12. 2021 schválené posunutie nadobudnutia účinnosti tohto zákona z 1. 1. 2022 na 1. 3. 2022. Vzhľadom na zmenu účinnosti zákona platia zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení od 1. 3. 2022.

Zákon o podpore v čase skrátenej práce upravuje poskytovanie právne nárokovateľnej podpory, ktorá je účelovo určená na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza k tzv. „skrátenej práci“. Na podpore sa podieľa štát a zamestnávateľ súčasne. 

Nárok na podporu zo strany štátu vznikne, ak budú splnené zákonné podmienky. Jednou z nich je, že z dôvodu vonkajšieho faktora dôjde k vzniku skrátenej práce a zamestnávateľ obmedzí činnosť natoľko, že nebude môcť najmenej jednej tretine zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu aspoň 10 % ustanoveného týždenného pracovného času. Nárok na podporu možno poskytovať na zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere alebo na fyzickú osobu, ktorá je v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Koncepcia skrátenej práce sa tak nebude vzťahovať napríklad na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ozbrojených príslušníkov Finančnej správy, profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR, vojakov mimoriadnej služby a ani na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zloženie mesačného výkazu na zdravotné poistenie

Zamestnávateľ je podľa § 20 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o zdravotnom poistení") povinný vykazovať preddavky na poistné za každý mesiac, za ktorý odvádza poistné, a to na predpísanom tlačive "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie". Lehota na doručenie výkazu za príslušný kalendárny mesiac je do troch dní odo dňa splatnosti ním odvádzaného preddavku na poistné. 

V súvislosti so zavedením koncepcie skrátenej práce došlo od 1. 1. 2022 k úprave položiek mesačného výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a k následnej úprave elektronickej dávky 514, čo má priamy vplyv na vykazovanie preddavkov na poistné na zdravotné poistenie. Do výkazu bolo doplnené vykazovanie nového údaja "vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce", keďže podľa § 13 ods. 18 zákona o zdravotnom poistení v znení účinnom od 1. 3. 2022 môže vláda SR nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády SR. Nové vzory výkazov sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?poistne-2022.

Od 1. 3. 2022 je zamestnávateľ povinný uvádzať v prílohe mesačného výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie (ďalej len „mesačný výkaz“):

  • celkovú výšku príjmu, na ktorého vyplatenie vznikol zamestnancovi nárok,
  • celkovú výšku príjmu pre uplatnenie odpočítateľnej položky,
  • celkovú výšku ďalších príjmov,
  • celkovú výšku uplatnenej odpočítateľnej položky,
  • sumu plnenia oslobodeného od platenia poistného, t. j. sumu letného a vianočného platu oslobodeného od platenia poistného (len v prípade spätných opráv za obdobie od - do),
  • vymeriavací základ zamestnanca,
  • sadzbu a výšku preddavku na poistné za zamestnanca a za zamestnávateľa, a výšku celkového preddavku na poistné,
  • vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce– ide o povinnú položku, ktorá sa použije, ak sa zamestnávateľovi poskytuje podpora v č
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.