Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

(1.) Exekučné zrážky zo mzdy po úprave sumy životného minima od 1. júla 2023

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2023 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené mnohé veličiny, ako nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Taktiež má vplyv na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napríklad rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Životné minimum definuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime). Sumy životného minima ustanovuje opatrenie MPSVR SR o úprave súm životného minima pravidelne každý rok s účinnosťou od 1. júla príslušného kalendárneho roka.  Valorizačný mechanizmus, na základe ktorého sa životné minimum upravuje, sa od 1. apríla 2023 zmenil. Od 1. apríla 2023 je účinná novela č. 65/2023 Z. z. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, v rámci ktorej bol novelizovaný aj zákon o životnom minime. Po novom sa sumy životného minima upravia len na základe jedného koeficientu, a tým je rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie, kedy ide o obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o životnom minime: „Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2 sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.“ Podľa pôvodnej platnej právnej úpravy sumy životného minima určoval koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností; na úpravu súm sa použil ten koeficient (ukazovateľ), ktorý mal nižšiu hodnotu. 

Z uvedeného vyplýva, že od 1. júla 2023, kedy sa menia sumy životného minima, sa budú upravovať už iba na základe jedného koeficientu (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností), čím sa dosiahne stav, keď bude výška životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností vyhodnocuje Štatistický úrad SR ako medziročný nárast od apríla predchádzajúceho roka do apríla aktuálneho kalendárneho roka, a preto aj nová schválená právna úprava (v rámci čl. IV novely č. 65/2023 Z. z.) nadobudla platnosť 1. apríla  2023.

Po novej právnej úprave sa sumy životného minima budú naďalej upravovať vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Nakoľko Štatistický úrad SR zverejnil, že index rastu životných nákladov nízkopríjmových domácnosti sa v apríli 2023 medziročne zvýšil o 14,7 %, suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sa zvyšuje zo sumy 234,42 € na sumu 268,88 € (uplatňuje sa zaokrúhľovanie € nahor). Od 1. júla 2023 nadobúda účinnosť opatrenie MPSVR SR č. 220/2023 Z. z. o úprave súm životného minima, podľa ktorého sa upravujú sumy životného minima  nasledujúco:

  • 268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 122,77 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.