Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

(2.) Exekučné zrážky zo mzdy po úprave sumy životného minima od 1. júla 2023

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Od 1. júla 2023 sa mení výška životného minima. Je to dôležitý parameter vo finančnej oblasti, pretože od neho sú odvodené mnohé veličiny, ako nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podať daňové priznanie. Taktiež má vplyv na dávky v hmotnej núdzi, vybrané peňažné príspevky a štátne sociálne dávky, napríklad rodičovský príspevok. Od sumy životného minima sú závislé aj nepostihnuteľné sumy, ktoré majú priamy dopad na výšku zrážok realizovaných zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia.

Nepostihnuteľné sumy a vymáhanie neprednostných pohľadávok

Nepostihnuteľná suma na povinného (tzv. základná suma na povinného),ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 140 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t. j. po 1. júli 2023 sa uplatní vo výške 376,43 €.

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (na deti povinného a na manželského partnera povinného, aj keď má samostatný príjem),ktorej povinný poskytuje výživné, je 25 % základnej sumy na povinného platnej pri uspokojovaní neprednostných pohľadávok (25 % zo 140 % životného minima), t. j. 25 % z 376,43 [suma 140 % životného minima predstavuje 376,432 € a po zaokrúhlení na eurocent nadol ide o hodnotu 376,43 €] = 94,10 €;v tejto sume sa uplatní nielen na deti povinného, ale aj na manžela/ku povinného, ktorá má/nemá samostatný príjem.

Nepostihnuteľná suma na povinného (poberateľa dôchodkovej dávky) je 140 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t. j. po 1. júli 2023 sa uplatní vo výške 376,43 €.

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (na deti povinného a na manželského partnera povinného, aj keď má samostatný príjem), ktorej povinný (dôchodca) poskytuje výživné, je 50 % základnej sumy na povinného (50 % zo 140 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky), t. j. po 1. júli 2023 sa uplatní vo výške 188,21 €.

ZAMESTNANEC

neprednostné pohľadávky

do 30. 6. 2023

od 1. 7. 2023

suma

suma

Nepostihnuteľná suma na povinného (140 % ŽM)

328,18 €

376,43 €

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (25 % zo 140 % ŽM)

82,04 €

94,10 €

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia (3 x 140 % ŽM)

984,54 €

1 129,29 €

ZAMESTNANEC (DÔCHODCA)

neprednostné pohľadávky

do 30. 6. 2023

od 1. 7. 2023

suma

suma

Nepostihnuteľná suma na povinného (140 % ŽM)

328,18 €

376,43 €

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (50 % zo 140 % ŽM)

164,09 €

188,21 €

Suma, nad ktorú sa zráža bez obmedzenia (3 x 140 % ŽM)

984,54 €

1 129,29 €

Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (na dieťa), ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne [§ 1 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v z. n. p. (ďalej len „nariadenie“)]. Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu sa od 1. januára 2023 uplatní aj na osobu, v  ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného (vypustenie § 1 ods. 4 nariadenia s účinnosťou od 1. januára 2023).

Nepostihnuteľné sumy a vymáhanie prednostných pohľadávok

Pri prednostných pohľadávkach podľa § 71 ods. 2 Exekučného poriadku, okrem pohľadávok na výživné pre maloleté deti (ktoré je osobitne upravené § 2 ods. 1 nariadenia) a okrem pokút za priestupky (ktoré sú osobitne upravené § 2b nariadenia), sa základná suma na povinného určuje ako 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky (vzhľadom na charakter prednostných pohľadávok). Pri uspokojení prednostných pohľadávok sa určia nepostihnuteľné sumy takto:

Nepostihnuteľná suma na povinného (tzv. základná suma na povinného), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t. j. po 1. júli 2023 sa uplatní vo výške 268,88 €.

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (na deti povinného a na manželského partnera povinného, aj keď má samostatný príjem),ktorej povinný poskytuje výživné, je 25 % základnej sumy na povinného platnej pri uspokojovaní prednostných pohľadávok (25 % zo 100 % životného minima), t. j. 25 % z 268,88 = 67,22 €;v tejto sume sa uplatní nielen na deti povinného, ale aj na manžela/ku povinného, ktorá má/nemá samostatný príjem.

Nepostihnuteľná suma na povinného (poberateľa dôchodkovej dávky) je 100 % životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t. j. po 1. júli 2023 sa uplatní vo výške 268,88 €.

Nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu (na deti povinného a na manželského partnera povinného, aj keď má samostatný príjem),ktorej povinný poskytuje výživné, je 50 % základnej sumy na povi

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.