Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Ako správne vypočítať daňový bonus na úroky z úveru na bývanie

Kategória: Legislatívne zmeny Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Daňový bonus na zaplatené úroky predstavuje formu daňového zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov. O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu na dieťa, ak si ho daňovník uplatňuje.

Zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky sa od 1. januára 2018 nahradil dovtedy platný systém podpory hypotekárnych úverov pre mladých. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) si daňovník  môže uplatniť daňový bonus na úroky po skončení zdaňovacieho obdobia na základe žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Povinnou prílohou je potvrdenie vystavené bankou, ktorá poskytla spotrebiteľovi úver na bývanie. Ako má byť správne vystavené potvrdenie banky, a ako sa menia podmienky na uplatnenie daňového bonusu, vás oboznámime v nasledujúcom článku.

Prvýkrát si daňovníci mohli nárok na daňový bonus na zaplatené úroky uplatniť na zmluvy o úvere na bývanie uzatvorené po 31.12.2017. V súlade s § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“) sa na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie za úver na bývanie považuje len úver s lehotou splatnosti najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, a ktorý poskytuje veriteľ (banka okrem stavebnej sporiteľne) spotrebiteľovi na tieto účely:

-   nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo jej časti,

-   výstavbu tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie alebo

-   zmenu dokončenej stavby určenej na bývanie.

Tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie sa rozumie rodinný dom alebo byt podľa § 43b ods. 3 až 6 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky  vzniká daňovníkovi počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Ak je úver na bývanie vyplatený do piatich rokov od načerpania, nie je dodržaná podmienka minimálnej splatnosti úveru a nárok na daňový bonus zaniká. Za kalendárny rok, kedy dôjde k vyplateniu úveru na bývanie už nie je možné daňový bonus uplatniť (ani jeho časť). Na už uplatnený daňový bonus za predchádzajúce roky splatenie úveru na bývanie vplyv nemá.

Podmienky pre daňový bonus na úroky za rok 2023

Daňový bonus na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v  zdaňovacom období roku 2023, najviac však vo výške 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky až po splnení zákonných podmienok, ktoré sú upravené v § 33a zákona o dani z príjmov a sú nasledujúce:

  1. Úver na bývanie je poskytnutý na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie; výška rokov je vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac však zo sumy 50 000 €; ide o úvery na bývanie uzatvorené od 1.1.2018 do 31.12.2023.
  2. Úver na bývanie je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.
  3. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká len jednému žiadateľovi (dlžníkovi), a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom; spoludlžníkovi nárok na toto zvýhodnenie nevzniká, ale podmienku veku a dosiahnutia maximálneho príjmu musí rovnako spĺňať rovnako ako dlžník, ktorý si nárok na daňový bonus na zaplatené úroky uplatňuje.
  4. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa (iným dlžníkom) uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.
  5. Vek žiadateľa o úver na bývanie je ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov.
  6. (Limit) priemerný mesačný zdaniteľný príjem za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, je ku dňu uzavretia úverovej zmluvy najviac vo výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR; priemerný mesačný zdaniteľný príjemsaurčí zo zdaniteľných príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 zákona o dani z príjmov a osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 a § 51e zákona o dani z príjmov (podmienka výšku dosiahnutého príjmu sa posudzuje len raz).

Poznámka: Ak bola úverová zmluva uzavretá v niektorom z mesiacov roku 2023, pre posúdenie splnenia podmienok na uplatnenie daňového bo

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.