Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Daňové zvýhodnenia na vyživované deti

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Ing. Miroslava Brnová Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 9/2021

V ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) je zadefinovaná ako jedna zo súm daňového zvýhodnenia (daňových bonusov), na ktoré má daňovník nárok (ak spĺňa zákonom určené podmienky), suma daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, kde sú podmienky upravené v § 33 ZDP.

Táto suma daňového zvýhodnenia je oslobodená od dane v nadväznosti na § 9 ods. 2 písm. n) ZDP.

V prípade, ak by daňovníkovi plynulo takéto plnenie rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, táto je rovnako oslobodená od dane podľa § 9 ods. 2 písm. n) ZDP.
Podmienky, ktoré sú v ZDP určené pre možnosť uplatnenia si daňového bonusu na vyživované deti sú upravené priamo v § 33 ods. 1 ZDP, pričom zákonmi schválenými v roku 2020 aj 2021 došlo k viacerým zmenám, ktoré majú vplyv práve na toto ustanovenie.
Prvá zmena
 sa zaviedla zákonom č. 416/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon č. 416/2020 Z.z."), ktorým sa v § 33 v nadväznosti na § 52zzj ZDPs 
účinnosťou od 1.7.2021
 a v § 52zzk ZDP 
s účinnosťou od 1.1.2022,
 upravuje výška daňového bonusu nastavená v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa.
Druhá zmena
 sa zaviedla zákonom č. 257/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 257/2021 Z.z.").
V článku I zákona č. 257/2021 Z.z., v dôsledku doplnenia ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 544/2010 Z.z."), sa s účinnosťou od 1.8.2021 ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť 
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 , pričom v tejto súvislosti sa upravuje aj nárok na daňový bonus pre vymedzený okruh detí, a to s účinnosťou od 
1.8.2021
 cez prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDPa s účinnosťou od 
1.1.2022
 cez ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) ZDP.
Podmienky a výška daňového bonusu
Úpravy účinné v roku 2021
Od 1.7.2021 do 31.12.2021
 pri uplatnení daňového bonusu postupuje daňovník podľa § 52zzj ods. 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10 ZDP.
V súlade s § 52zzj ods. 2 ZDP, daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, si môže uplatniť daňový bonus na každé 
vyživované dieťa
 žijúce 
v domácnosti
 s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
a)
22,17 € mesačne (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP 
suma platná na rok 2021 = 23,22 €
 ),
b)
dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
c)
1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
V súlade s § 52zzj ods. 3 ZDP, nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 ZDP si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.
______________________________
Poznámka:
Do ustanovenej výšky zdaniteľných príjmov sa započítavajú nielen príjmy, ktoré daňovníkovi plynuli zo zdrojov na území SR, ale aj tie zdaniteľné príjmy, ktoré daňovníkovi v zdaňovacom období plynuli zo zdrojov v zahraničí.
______________________________
V súlade s § 9b ods. 1 písm. a) zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde v z. n. p., na rok 2021 sa ustanovuje suma mesačnej minimálnej mzdy na 623 €.
Príjmová hranica pre nárok na uplatnenie daňového bonusu Suma v €
Minimálna mzda 623,00
Polovica minimálnej mzdy 311,50
6-násobok minimálnej mzdy 3 738,00
V súlade s § 52zd ods. 7 ZDP daňový bonus podľa § 33 ZDP sa zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšuje suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. Tento postup sa po prvýkrát použil za zdaňovacie obdobie 2015. Ustanovenie § 52 ods. 48 ZDP sa od 1.1.2015 neuplatňuje.
______________________________
Poznámka:
Do 30.6.2021 si daňovník uplatňuje daňový bonus v súlade s § 33 ZDP. V súlade s § 33 ods. 1 ZDP suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
a)
22,17 € mesačne (v súlade s § 52zd ods. 7 ZDP suma platná na rok 2021 = 23,22 €),
b)
alebo dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku.
______________________________
Obdobie: 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do šiestich rokov veku v € 46,44 46,44
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad šesť rokov veku do pätnásť rokov veku v € 23,22 39,47
Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad pätnásť rokov veku do dvadsaťpäť rokov veku v € 23,22 23,22
S účinnosťou od 1.8.2021 do otázky nároku na odpočítanie daňového bonusu, vstupuje zákon č. 544/2010 Z.z., ktorým sa ustanovuje nová skupina detí, na ktoré je možné poskytnúť 
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z., dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si 
ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP.
Táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z.z. preukazuje čestným vyhlásením.
V uvedenej súvislosti sa teda upravuje aj prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 ZDP, a to s účinnosťou od 
1.8.2021
 , podľa ktorého je suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň:
a)
22,17 € mesačne,
b)
dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
c)
1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku; 
to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
V nadväznosti na uvedené následne vyplýva, že suma daňového bonusu závisí výlučne od veku vyživovaného dieťaťa. V súvislosti so znením zákona č. 257/2021 Z.z., daňovníkovi vyživujúcemu dieťa, na ktoré bude poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z.z. 
,nevzniká nárok na daňový bonus na toto dieťa od 1.8.2021 (§ 52zzj ods. 2 ZDP), resp. od 1.1.2022 (§ 33 ods. 1 ZDP).
Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov 
má možnosť rozhodnúť sa
 , či bude poberať daňový bonus v sume podľa § 52zzj ods. 2 písm. c), resp. § 33 ods. 1 písm. c) ZDPalebo či bude uplatňovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pričom, ak sa na dieťa poskytuje predmetná dotácia, daňovníkovi nárok na daňový bonus 
zanikne.
Prechodné ustanovenie § 52zzj ods. 2 písm. c) ZDP, ktoré sa uplatní na daňový bonus za mesiace 
august až december roku 2021,
 sa vo vzťahu k ustanoveniu § 33 ods. 1 písm. c) ZDPposudzuje analogicky. To znamená,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).



Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.