Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Všeobecné ustanovenia Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. Zdroj: časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ v praxi 7-8/2020

Podľa § 13 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) zamestnávateľ má povinnosť v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, ktorá je ustanovená pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v z. n. p. (ďalej len „antidiskriminačný zákon“).

Zákonník práce zakazuje diskrimináciu zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu/rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, prí­slušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje vo všetkých fázach pracovnoprávnych vzťahov, či už:

  • pri prijímaní do zamestnania vrátane pracovnej inzercie,
  • pri stanovení pracovných podmienok, platových podmienok, odmien, pracovného času a pod.,
  • pri skončení pracovného pomeru/pracovnoprávneho vzťahu a pod.

Tento príspevok sa venuje téme diskriminácie v rámci rôznych fáz pracovnoprávnych vzťahov.

Inzercia práce a výberové konanie

Diskriminácia sa môže prejavovať už pri samotnej inzercii práce, ale aj počas výberového konania.

Podľa § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“):

„Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu. Zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu zá­kladnej zložky mzdy.“

Najčastejším dôvodom diskriminácie býva manželský/rodinný stav alebo pohlavie. S cieľom zabrániť tejto diskriminácii Zákonník práce v § 41 ods. 6 v rámci predzmluvných vzťahov ustanovuje, že:

„Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie
a) o tehotenstve,
b) o rodinných pomeroch,
c) o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať,
d) o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.“

Dikcia ustanovenia sleduje ochranu súkromia uchádzača o zamestnanie a pomáha aj predchádzať diskriminačnému konaniu zo strany zamestnávateľa.

Zákonník práce vo svojich ustanoveniach nedefinuje pojem rodinné pomery. Vzhľadom na prax možno však týmto pojmom rozumieť údaje, ktoré sa týkajú statusu uchádzača o zamestnanie (slobodný/á, vydatá/ženatý, vdova/vdovec a pod.), ale aj otázky týkajúce sa počtu a veku detí, ich chorobnosti, či otázky smerujúce k zisteniu zámerov založiť si rodinu a atď.

Konkrétnymi príkladmi môžu byť nasledujúce otázky: „Ste zadaný/zadaná?“, „Kedy by ste sa chceli ženiť/vydávať?“, „Máte deti?“, „Ako

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.